Search Members Help

» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-Βασικές αρχές-Όροι συμμετοχής
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.sed.gr

Η επίσκεψη της ιστοσελίδας μας www.sed.gr, καθώς και του γραπτού Forum, αποτελεί για τον επισκέπτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων:

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

Όλα τα περιεχόμενα του forum αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και οι τυχόν προβλέψεις για μετοχές ή την πορεία δεικτών, με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου. Οι τυχόν προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και στο φέροντα την πρόταση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταλογισθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Επομένως, καμία αγορά ή πώληση μετοχών και εν γένει επένδυση δεν πρέπει να γίνεται βάση των γραφομένων η λεχθέντων στο γραπτό Forum του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης των οικονομικών στοιχείων των εταιριών, της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας, των τυχών αποτελεσμάτων της προσωπικής ανάλυσης του κάθε επενδυτή, καθώς επίσης και να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με επίσημη χρηματιστηριακή εταιρεία (ΑΧΕ,ΑΧΕΠΕΥ,ΑΕΠΕΥ,ΕΠΕΥ), ή με πιστοποιημένους επαγγελματίες-αναλυτές της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας sed.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με το νόμο και κατόπιν της δικής του συναίνεσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Τήρηση Αρχείου και την Προστασία Δεδομένων.

Για την καλύτερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είναι απαραίτητη η ακριβή, ορθή και αληθή συμπλήρωση των στοιχείων και η μεταγενέστερη ενημέρωση τους σε περίπτωση αλλαγής. Για λόγους ασφάλειας, ο Σ.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή ψευδούς καταγραφής στοιχείων από επισκέπτη, να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο επισκέπτη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας sed.gr.


3. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του sed.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναμετάδοση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση και με οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Δ.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή εκτύπωση στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας sed.gr, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μη νόμιμο τρόπο.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα εμπορικά σήματα, τίτλους και επωνυμίες καθώς και το λογισμικό και πηγαίο κώδικα του Sed.gr.

O Σ.Ε.Δ.δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διαθέτει ο επισκέπτης (σε chat forums, voice forums, η μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρασχεθεί από τον Σ.Ε.Δ. στο μέλλον) για αναμετάδοση. Σε σχέση όμως με το περιεχόμενο αυτό, ο επισκέπτης οφείλει να μην παραβιάζει το οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης φύσεως, τρίτου. Ταυτόχρονα παρέχει το δικαίωμα στον Σ.Ε.Δ. να χρησιμοποιεί και αναμεταδίδει το εν λόγω περιεχόμενο χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Ο επισκέπτης επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισάγει, μεταδίδει η με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιεύει μέσω της ιστοσελίδας μας sed.gr προσβλητικό δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άλλως μη νόμιμο περιεχόμενο. Επίσης οφείλει να μην χρησιμοποιεί υβριστική ή απειλητική φρασεολογία, να μην διακόπτει τις διάφορες συζητήσεις με επαναληπτικά ή μη ουσιαστικού περιεχομένου μηνύματα ή "spam".

Επιπλέον η πρόσβαση του επισκέπτη στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας θα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί εισαγωγή, μετάδοση ή δημοσίευση περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό λόγω του ότι εμπεριέχει ρατσιστικά σχόλια, σχόλια που θίγουν το φύλλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη θρησκεία, την καταγωγή, τις ειδικές ανάγκες ατόμων, κ.α.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Δ.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας sed.gr έχει κυρίως ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ο Σ.Ε.Δ. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας να είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Επίσης θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη από τρίτους καθώς και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους.

5. ΕΥΘΥΝΗ

Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας sed.gr έχουν κυρίως ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ χαρακτήρα. Ο Σ.Ε.Δ. εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο τής ιστοσελίδας να είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Ο Σ.Ε.Δ.και οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση της ιστοσελίδας sed.gr ή και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Ο Σ.Ε.Δ και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή της υπηρεσίας ή της μετάδοσης αυτής, την ύπαρξη ιού, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη και την επεξεργασία αυτών.

Ο Σ.Ε.Δ παρέχει το δικαίωμα σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή δεν διαχειρίζονται από τον ίδιο να δημιουργούν links στήν ιστοσελίδα sed.gr. Στις περιπτώσεις αυτές ο Σ.Ε.Δ δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή των προϊόντων που ενδεχομένως διαθέτουν.

Ο Σ.Ε.Δ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων καθώς και για ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των επισκεπτών του sed.gr.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ

Ο Σ.Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω όρων από τον επισκέπτη να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο επισκέπτη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας sed.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(Σ.Ε.Δ)
Νικηφόρου Ουρανού 22
Τ.Κ. 11471-Αθήνα
Website: www.sed.gr
E-mail: info@sed.gr

Θέμα: Βασικές αρχές του Μετοχικού Ακτιβισμού

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου-ΣΕΔ, εφαρμόζει από τις αρχές του 2004,
για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον Μετοχικό Ακτιβισμό, oι βασικές αρχές του
οποίου είναι οι εξής:

1. Ενεργός συμμετοχή των επενδυτών στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών,
διεκδίκηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μερισματικής απόδοσης και εξάλειψη του
αρνητικού φαινομένου της εν λευκώ παροχής εξουσιοδοτήσεων, για την παρουσία
στις Γεν. Συνελεύσεις. Σε πρώτη φάση θα επιλεγούν 20-30 εταιρίες, ανάλογα με
τον αριθμό των επενδυτών που θα συμμετάσχουν.

2. Ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, από όλες τις
εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

3. Ριζική αναθεώρηση του νόμου 2190/1920 και ειδικά των διατάξεων που
αφορούν τις Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων εταιριών, τα stock Options κλπ

4. Αίτημα προς τις αρχές για καθιέρωση "Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης" των
εισηγμένων εταιριών.

5. Έγκυρη, έγκαιρη και διαρκής πληροφόρηση των επενδυτών για τα οικονομικά
στοιχεία και άλλα σημαντικά γεγονότα των εισηγμένων εταιριών.

6. Διαρκής παρακολούθηση της ιστοσελίδας της κάθε εισηγμένης εταιρίας, η
οποία πρέπει να ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά και να παρέχει όλη την
απαιτούμενη πληροφόρηση προς τους επενδυτές.

7. Λειτουργία οργανωμένου τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές, σε όλες τις
εισηγμένες εταιρίες.

8. Έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των εισηγμένων εταιριών για την
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

9. Συνεργασία με τα ΜΜΕ, εφημερίδες-οικονομικά έντυπα-ιστοσελίδες-κανάλια,
για δημοσιοποίηση των στοιχείων και αποτελεσματική εφαρμογή του Μετοχικού
Ακτιβισμού.


Θέμα: Όροι συμμετοχής στο Μετοχικό Ακτιβισμό

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΔ και είναι οι εξής:

1. Στο Μετοχικό Ακτιβισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι επενδυτές
και όλοι οι επαγγελματίες της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ανεξάρτητα με το αν
είναι ή όχι μέλη του ΣΕΔ.

2. Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail: info@sed.gr
δηλώνοντας υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνα επικοινωνίας και
φυσικά το e-mail επικοινωνίας.

3. Η δήλωση συμμετοχής, συνεπάγεται αυτόματα ανάληψη υποχρέωσης παροχής
εθελοντικής εργασίας στις δραστηριότητες του Μετοχικού Ακτιβισμού, μετά από
συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συνδέσμου

4. Όλα τα θέματα θα συζητούνται και θα δημοσιοποιούνται εκείνα για τα οποία θα υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, ή και τοποθετήσεις-απαντήσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΔ.

5. Όλα τα μέλη του Μετοχικού Ακτιβισμού οφείλουν να σέβονται τους άλλους
συμμετέχοντες και να τηρούν εχεμύθεια για τα θέματα που συζητούνται στην
mailing-list μέχρι να τεκμηριωθούν επαρκώς.

6. Τα μέλη του Μετοχικού Ακτιβισμού οφείλουν να προσεγγίζουν τα διάφορα
θέματα που έρχονται προς συζήτηση, με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια και να
αποφεύγουν τους χαρακτηρισμούς και τις πρόωρες εκτιμήσεις πριν υπάρξει η
απαραίτητη και επαρκής τεκμηρίωση.

7. Το Δ.Σ. του ΣΕΔ έχει την τελική ευθύνη του Μετοχικού Ακτιβισμού,
συμμετέχει σύσσωμο στην εσωτερική mailing-list και αποφασίζει μετά από
πρόταση του Προέδρου ή των μελών του για όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

8. Εξουσιοδοτήσεις για εκπροσώπηση στις Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων
εταιριών, θα δίνονται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΔ, με απόφαση του Δ.Σ
του ΣΕΔ

9. Το Δ.Σ. του ΣΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή κάποια αίτηση
συμμετοχής ή και να αποβάλλει κάποιο μέλος από το Μετοχικό Ακτιβισμό, αν
κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι για αυτό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ

Ο Πρόεδρος........................Ο Γεν.Γραμματέας
Χαρ.Εγγλέζος.......................Δημ. Γονιδάκης

Last Updated: May 03 2006,13:09

Go back to the forum