ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

01 Δεκ 2007, 14:33

Αποφάσεις Α" Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 18ης Απριλίου 2007 (18/04/07)

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων του και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του ν.3371/2005 και του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι, την 18η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της Τράπεζας, στην οδό Σοφοκλέους, αριθμός 2, στην Αθήνα, έλαβε χώρα η ¶ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων του, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 72 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 99.641.217 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 140.866.770 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 70,73% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

1ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, κ.ν. 2190/20 ως ισχύει, αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών α) μόνο σε εκείνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Τράπεζας υπέχουν θέση εκπροσώπου των εργαζομένων σε αυτό, β) στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2ετής (αφορά τα έτη 2007 και 2008). Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύναται να εκδοθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, εφόσον οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, δε θα υπερβεί το 2% των υφισταμένων μετοχών της Τράπεζας. Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών θα ισούται με την υφιστάμενη ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας. Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων θα είναι ετήσια, ως δε ημερομηνία ωρίμανσης καθορίστηκε η 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους. Τα δικαιώματα που θα ωριμάζουν σε κάθε περίοδο θα ισούνται με το ήμισυ (1/2) του συνόλου των εγκεκριμένων μετοχών του Προγράμματος.

Σημ:Τιμή μετοχής στις 18-4-2007:18,5 Ευρώ
Ονομαστική αξία μετοχής:3,7 Ευρώ
Διαφορά:14,8 Ευρώ ανά μετοχή

Πρόκειται σίγουρα για κορυφαία περίπτωση κατάχρησης του θεσμόυ των stock Options

Θα συνεχίσουμε την έρευνα για περισσότερα στοιχεία
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

02 Δεκ 2007, 11:58

T.T.: Κόστος 14 συν 12 εκατ. ευρώ από options


Με επιπλέον κόστη 14 εκατ. ευρώ στο τρέχον δ΄ τρίμηνο του 2007 και 12 εκατ. ευρώ για το 2008 θα επιβαρυνθεί το Τ.Τ. από το πρόγραμμα προαίρεσης μετοχών (stock options), ενώ την ίδια στιγμή απελευθερώνεται από την υποχρέωση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, αφού και το ποσοστό του Δημοσίου μειώθηκε κάτω του 50%.

Στις 18 Απριλίου 2007, η έκτακτη γενική συνέλευση του Τ.Τ. ενέκρινε πρόγραμμα stock options και στη συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου το Δ.Σ. του Ταμιευτηρίου προσδιόρισε τους ειδικότερους όρους του.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (3,7 ευρώ). Το συνολικό κόστος του προγράμματος -εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα- υπολογίζεται πέριξ των 26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό περίπου 14 εκατ. ευρώ θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου 2007 και ποσό περίπου 12 εκατ. ευρώ αυτά της χρήσης 2008.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2ετής, δηλαδή ισχύει για τα έτη 2007 και 2008. Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν θα ανέλθει κατά ανώτατο όριο σε 2.817.335 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% των υφιστάμενων μετοχών.

Το Τ.Τ. λόγω της μείωσης του ποσοστού του Δημοσίου εξαιρείται πλέον από την υποχρέωση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προσληφθούν 100 υπάλληλοι -πιθανότατα από αυτούς που χρησιμοποιεί ήδη με τη μορφή της ενοικίασης το Ταμιευτήριο-, ενώ εντός της επόμενης χρονιάς προβλέπεται να προσληφθούν επιπλέον 500 άτομα.

Τέλος, με ενδιαφέρον αναμένει η αγορά το πώς θα εκδηλωθεί εμπράκτως η αλλαγή στρατηγικής από πλευράς Τ.Τ. όσον αφορά στις χορηγήσεις, κίνηση που θα έχει αντίκτυπο στο σύνολο του τραπεζικού ανταγωνισμού.

Το στίγμα της νέας διοίκησης για έμφαση στην κερδοφόρα ανάπτυξη ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως διακοπή της πολιτικής για επιθετική τιμολόγηση που άσκησε τα τελευταία χρόνια το Ταμιευτήριο προκειμένου να ενισχύσει το μερίδιό του στις χορηγήσεις.

Μείωση του ανταγωνισμού από την αλλαγή στρατηγικής στις χορηγήσεις

Με δεδομένο, όμως , ότι το ύψος των επιτοκίων των προσφερόμενων από τον ανταγωνισμό προϊόντων έχει επίσης μειωθεί κατά τους τελευταίους μήνες, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Τ.Τ. δεν θα προχωρήσει απλώς σε νέες ανταγωνιστικότερες τιμολογήσεις, διατηρώντας τα επιτόκια χορηγήσεων στα τρέχοντα επίπεδα.

Ακόμη και έτσι, η κίνηση αυτή θα σημάνει σημαντική αποθέρμανση στον τραπεζικό ανταγωνισμό, αφού τα τελευταία χρόνια το Τ.Τ. μαζί με την MPB αποτέλεσαν τους δύο επιθετικότερους παίκτες στην τιμολόγηση των επιτοκίων χορηγήσεων.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο αλλαγής στρατηγικής, όσον αφορά στις χορηγήσεις, αποτελεί σύμφωνα με τους αναλυτές η εστίαση στα καταναλωτικά και όχι πλέον στα στεγαστικά δάνεια.

Με δεδομένο ότι το Τ.Τ. χορηγεί καταναλωτικά δάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους προεγκεκριμένα, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος είναι χαμηλός, γιΆ αυτό υπάρχει και η δυνατότητα χαμηλότερων επιτοκίων.

Σημειώνεται ότι το μερίδιο του Τ.Τ. στα νέα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 7,5% από 12,4% στο β΄ τρίμηνο και 12,1% στο α΄ τρίμηνο, ενώ στα στεγαστικά υποχώρησε στο 5,5% από 6,1% και 7,8% αντίστοιχα.

Τέλος, η διοίκηση άφησε να εννοηθεί ότι τα τεράστια διαθέσιμα του Ταμιευτηρίου θα αξιοποιηθούν επενδυτικά το επόμενο διάστημα ως κεφάλαιο δανεισμού στη διατραπεζική αγορά. Κίνηση που εκτιμάται από τους αναλυτές ότι παρέχει μια λύση για μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 3 - 6 μηνών για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των κερδών προέρχεται από χρηματοοικονομικά έσοδα όπως το Τ.Τ.

Χρ. Κίτσιος
Euro2day.gr
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

02 Δεκ 2007, 15:36

Καθ όλα σύννομη είναι η απόφαση του ΤΤ. Επίσης είναι στα όρια της λήστευσης των μετόχων. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην απόφαση της ΓΣ του ΤΤ. Το προβλημα βρίσκεται στο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει μέσα σε 8 μήνες και 20 μήνες να ωριμάζουν stock options με τιμή άσκησης 80% κάτω από την τρέχουσα τιμή (3,70 όταν η τιμή είναι στο 18,50). Τη στιγμή της απόφασης το κόστος του προγράμματος αν έφτανε σε πληρότητα (σιγά μη δεν φτάσει) θα ήταν (14,8 ευρώ/μετοχή Χ 2.817.335 νέες μετοχές) 41.696.558. «Ευτυχώς» που η μετοχή έπεσε και αν η διοίκηση δεν έσπευσε να αγοράσει τις απαραίτητες μετοχές με τη λήψη της απόφασης θα έρθει λίγο πιο φτηνά στους μετόχους. Αν οι μετοχές αγοραστούν τώρα στα 12,50 οι μέτοχοι «γλιτώνουν» σχεδόν 17 εκ ευρώ αφού το κόστος πέφτει στα 24,792,548. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι όταν πάρθηκε η απόφαση το κόστος ήταν 29,6 λεπτά ανά μετοχή δηλαδή 296 ευρώ για κάποιον με 1000 μετοχές.
Γιώργος Κουμπάρος

Gretsi
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 17 Αύγ 2003, 09:23
Τοποθεσία: Athens

03 Δεκ 2007, 09:14

Πέραν των άλλων γνωστών προβλημάτων τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί να προσθέσω και άλλα δύο με αφορμή το θέμα αυτό:
α) Κακώς -κατά τη γνώμη μου- παίρνονται αποφάσεις για stock options σε έκτακτη ΓΣ. Θα έπρεπε να παίρνονται μόνο σε τακτική ΓΣ ενώπιον όλων των μετόχων που έρχονται -αν και όταν έρχονται- εκεί, των δημοσιογράφων κλπ. Αν είναι για το καλό της επιχείρησης, κανένα πρόβλημα, αν όχι, δεν θα τους σώσει ένας καλός μπουφές.
β) Στις έκτακτες ΓΣ δεν θάπρεπε να υπάρχει επαναληπτική με μειωμένη απαρτία. Αν η πλειοψηφία των μετόχων δεν έχει πάρει χαμπάρι περί τίνος πρόκειται δεν είναι σωστό να τους παιρνάει το ΔΣ "κάτω από τη μύτη" το οτιδήποτε, "εκτάκτως" σε δύο γύρους...Edited By Gretsi on 1196666096

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες