sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

10 Ιαν 2012, 21:01

[img0]http://www.sed.gr/images/sedsima2.jpg[/img0]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]

Αθήνα 20-12-2010
Αρ.Πρωτ.:234
Θέμα: Τελικές προτάσεις ΣΕΔ για αλλαγή του ν.3461/2006

Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Οι τελικές προτάσεις του ΣΕΔ για την τροποποίηση του ν.3461/2006 περί
δημοσίων προτάσεων, μετά και τη συζήτηση που έγινε στη Συμβουλευτική
Επιτροπή και τις προτάσεις των άλλων φορέων, είναι οι εξής:

1. Να αυξηθεί σε 95% το ποσοστό συγκέντρωσης των μετοχών πάνω από το οποίο ο προσφέρων μπορεί να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.

2. Να μην μπορεί να γίνει καμία δημόσια πρόταση, αν δεν έχει συμπληρωθεί
τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία ΑΜΚ της εισηγμένης εταιρείας.
Ημερομηνία της ΑΜΚ θεωρείται η ημερομηνία που πήρε έγκριση από την Ε.Κ.

3. Να καταργηθεί η υποχρεωτική δημόσια πρόταση, τουλάχιστον όπως αναφέρεται σήμερα στο νόμο 3461/2006, έστω και αν προβλέπεται στην κοινοτική οδηγία 25/2004, γιατί είναι αντίθετη με το άρθρο 17 του Συντάγματος της Ελλάδας.
Να μπορεί ο κάθε μέτοχος, εφ όσον επιθυμεί, να κρατήσει τις μετοχές του,
όπως προβλέπεται στην προαιρετική δημόσια πρόταση.
ΠαρΆ ότι είμαστε αντίθετοι με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση ως αντισυνταγματική, αν παραμείνει τελικά στο νόμο τότε στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006, προτείνουμε να προστεθεί ο περιορισμός:
"από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των πράξεων πώλησης της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, του υπόχρεου προσώπου ή κάποιων από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση".
Εναλλακτικά προτείνουμε για την περίπτωση της υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης, και εφ" όσον μετά την ολοκλήρωση της ποσοστό των μετοχών της εταιρείας εξακολουθεί να παραμένει στην κατοχή του επενδυτικού κοινού, οι μετοχές της εταιρείας να μεταφέρονται στην ΕΝ.Α.

4. Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης τιμής για μία δημόσια
πρόταση προτείνουμε:
α) Να υπολογίζεται σταθμισμένη με τον όγκο.
β) Το χρονικό διάστημα υπολογισμού της τιμής αυτής να είναι τουλάχιστον
12μηνο και σε περίπτωση που η πτώση της τιμής κατά το τελευταίο 12μηνο είναι μεγαλύτερη του 50% να γίνεται 18μηνο, εφόσον ο προτείνων είναι εκ των βασικών μετόχων ή ασκεί διοικητικά καθήκοντα.
Επίσης να μην μπορεί να είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη τιμή στην
οποία αγόρασε ο προτείνων το τελευταίο 12μηνο.

5. Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με το συμφέρον ή όχι της πρότασης για τους μετόχους μειοψηφίας να μη γίνεται μόνο από το Δ.Σ. της εταιρείας, αλλά και από επιτροπή, η οποία να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι να μην έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση με την εταιρεία.

6. Προτείνουμε να αλλάξει ο τρόπος καταβολής του τιμήματος για την
οποιουδήποτε τύπου δημόσια πρόταση και ο ιδιώτης μέτοχος να μπορεί να
αποδεχθεί την πρόταση μέσω του χειριστή με τον οποίο συνεργάζεται.
Επίσης τα χρήματα που αναλογούν να παραμένουν εντός των μερίδων των
δικαιούχων.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος Γιάννης Σαρρής
Edited By ΣΕΔ on 1394444156
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

10 Ιαν 2012, 21:03

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ)
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]
Τηλ.:210-4911427 6937-389366

Αθήνα, 15 / 1 /2010

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου συμμετέχει στο Διάλογο για το φορολογικό σύστημα, όσον αφορά τα μερίσματα και την υπεραξία από χρηματιστηριακές συναλλαγές, επισημαίνοντας όμως με έμφαση τα εξής

1. Η ενίσχυση του Χρηματιστηριακού Θεσμού, μέσω κατάλληλων κινήτρων μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο υγιούς οικονομικής ανάπτυξης της Εθνικής οικονομίας μέσω προσέλκυσης εγχωρίων και ξένων επενδύσεων, αλλά και αύξησης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα των συμπολιτών μας.

2. Ο Σ.Ε.Δ στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας και λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η Εθνική Οικονομία δεν είναι αρνητικός στη φορολόγηση των μερισμάτων και της υπεραξίας των μετοχών, θεωρεί όμως ότι η ενέργεια αυτή θα έχει περιορισμένο δημοσιονομικό όφελος, επειδή μεγάλος όγκος συναλλαγών γίνεται πλέον εκτός Ελληνικού χρηματιστηρίου, και τελικά θα επιβαρύνει μόνο τον ιδιώτη Έλληνα επενδυτή που δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε εξειδικευμένες και νομότυπες μεθόδους φοροαποφυγής.

3. Ο Σ.Ε.Δ θεωρεί ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να επιδείξουν αντίστοιχη διάθεση συμμετοχής και προσφοράς στην προσπάθεια ανάταξης της Εθνικής Οικονομίας, ιδιαίτερα οι προνομιούχες ομάδες και εκείνοι που έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από τις πολιτικές που έχουν δημιουργήσει τη δυσάρεστη για τη χώρα σημερινή οικονομική κατάσταση.
1. Φορολογία υπεραξίας μετοχών.
Προτείνεται παρακράτηση του φόρου με χαμηλό συντελεστή, ώστε να καθίσταται ασύμφορη η μεταφορά χαρτοφυλακίων στο εξωτερικό.

Στο τέλος του χρόνου να υπολογίζεται σε ετήσια βάση από το Αποθετήριο το κέρδος ή η ζημιά η οποία θα προκύπτει αλγεβρικά από τη συνάθροιση των κερδοφόρων και των ζημιογόνων πράξεων και να εκδίδεται για κάθε επενδυτική μερίδα μια και μοναδική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και το ετήσιο κέρδος ή ζημιά.

Ο επενδυτής να έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στη φορολογική του δήλωση, οπότε:
1.1 Στην περίπτωση κέρδους θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, και θα συμψηφίζεται ο φόρος που παρακρατήθηκε.
1.2 Στην περίπτωση ζημιάς η ζημιά θα συναθροίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα, θα προκύπτει το τελικό φορολογητέο ποσό και θα συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος. Σε περίπτωση αρνητικών ποσών (εισοδήματος ή/και φόρου) αυτά θα μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό ή εάν για λόγους φορολογικής πολιτικής είναι αδύνατος ο συμψηφισμός με όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου, η ζημιά να συμψηφίζεται τουλάχιστον με τα εισοδήματα ομοειδών πηγών (όπως τα μερίσματα) και να ακολουθείται η ίδια διαδικασία εκκαθάρισης (σε περίπτωση αρνητικών ποσών εισοδήματος και φόρου, αυτά θα μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό)

Να δοθεί κίνητρο μακροχρόνιας επένδυσης με έκπτωση ή απαλλαγή φόρου για διακράτηση μετοχών πάνω από ορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Φορολογία μερισμάτων
Προτείνεται παρακράτηση φόρου με χαμηλό συντελεστή, ο οποίος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται από την πηγή. Να υπάρχει η δυνατότητα από το μέτοχο να υπαγάγει τα εισοδήματα των μερισμάτων στις γενικές διατάξεις και να συμψηφίζεται ο φόρος που πληρώθηκε συνολικά (και ο φόρος εταιρικών κερδών στο όνομα της εταιρίας και η παρακράτηση του φόρου στο όνομα του επενδυτή).

Να υπάρχει κίνητρο αφορολόγητου ποσού ίσο με το εθνικό αφορολόγητο όριο. Σε κάθε περίπτωση να αφαιρούνται τα σχετιζόμενα κόστη των επενδυτών (προμήθειες, συνδρομές, εξοπλισμός, έξοδα παράστασης σε ΓΣ κλπ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος Γιάννης Σαρρής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

10 Ιαν 2012, 21:05

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου επισημαίνει ότι με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, για τη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ» δυνητικά τα μερίσματα μπορεί να φορολογηθούν με συντελεστή 65% και με ευνοϊκή ερμηνεία μέχρι 56%, ενώ λαθεμένα αναγράφει το συγκεκριμένο άρθρο ότι εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με τον φόρο που πληρώνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου και τη παρακράτηση φόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί το 20% που φορολογείται στο επίπεδο του νομικού προσώπου, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τον φόρο που οφείλει ο μέτοχος, ο οποίος φορολογείται για το συνολικό ποσό των μερισμάτων με συντελεστή μέχρι 45% με συμψηφισμό όμως μόνο του ποσού που έχει παρακρατηθεί.

Ο ΣΕΔ προτείνει δυο επιλογές

1. να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού, σε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μέχρι και το 1% κάθε συγκεκριμένης εταιρείας του συνολικού φόρου, δηλαδή και αυτού που έχει πληρωθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και αυτού που έχει παρακρατηθεί στον όνομα του μετόχου ή το ελάχιστον

2. να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης του μετόχου με την παρακράτηση, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση συνυπολογισμού του στα υπόλοιπα εισοδήματα, οπότε το εισόδημα θα φορολογείται όντως με τον ανώτερο συντελεστή 45% και της προαιρετικής υπαγωγής του εισοδήματος αυτού στη φορολογική κλίμακα και το συμψηφισμό του φόρου που έχει παρακρατηθεί.

Με τον τρόπο αυτό η συνολική επιβάρυνση του κάθε μετόχου θα συναρτάται ευθέως με το ύψος τους εισοδήματος του και αποκαθίσταται εν μέρει κατάφωρη φορολογική αδικία με συντελεστή φορολόγησης 20% μεγαλύτερο για κάθε ευρώ μερίσματος, ο οποίος μπορεί να φτάσει να υπερβαίνει ακόμα και κατά 45% τον υψηλότερο συντελεστή φορολογίας, εισοδήματος.

Επιπλέον δίνεται και ένα σημαντικότατο κίνητρο στου ιδιώτες Έλληνες επενδυτές να συμμετάσχουν ενεργά στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, χωρίς καμιά επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο ΣΕΔ καταθέτει αυτή την πρόταση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Φορολογικού Νομοσχέδιου εκπροσωπώντας τον μέσο Έλληνα επενδυτή, ο οποίος έχει επενδύσει τις αποταμιεύσεις του στην Εθνική Οικονομία μέσω του ελληνικού Χρηματιστήριου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος Γιάννης Σαρρής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες