sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

01 Απρ 2011, 10:35

Τα ...«μαργαριτάρια» των αποτελεσμάτων!

του Στέφανου Κοτζαμάνη

«Σοκ και δέος» προκάλεσε στο επενδυτικό κοινό η δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών για το 2010, καθώς φάνηκε η καταβαράθρωση των οικονομικών τους επιδόσεων, αλλά και οι σοβαροί κλυδωνισμοί που δέχτηκαν πολλές από αυτές σε ότι αφορά την πορεία τους σε μακροπρόθεσμη βάση.

Το Euro2day.gr παρουσιάζει 21 περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου είτε οι επισημάνσεις των ορκωτών ελεγκτών, είτε οι ίδιες οι ανακοινώσεις των διοικήσεων τους, παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τους επενδυτές

ΜΑΡΑΚ: «Χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη στη γνώμη μας», λέει ο ορκωτός ελεγκτής, «εφιστούμε την προσοχή στο ότι η εταιρεία και ο Όμιλος: εμφανίζουν ζημιές, η καθαρή θέση έχει καταστεί αρνητική, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού και υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της συνέχισης της δραστηριότητάς τους».

Nutriart: Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρείας (-13,4 εκατ. ευρώ), πράγμα που επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος συμπληρώνει πως «ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα για την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου».

ΕΛΦΙΚΟ: «Η εταιρεία παρότι έχει προβεί σε αναδιάρθρωση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού της και δεν παρουσιάζει μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές, αν δεν καταφέρει στην επόμενη χρήση 2011 να αναστρέψει τα αρνητικά αποτελέσματα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα ως προς τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της», επισημαίνει η ίδια η διοίκησή της.

Ελληνική Υφαντουργία: Ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφύλαξη, ωστόσο δηλώνει πως «εφιστά την προσοχή στο ότι ο Όμιλος δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από την ομολογιακή δανειακή σύμβαση χρηματοοικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2010, το οποίο μπορεί να αποτελέσει γεγονός καταγγελίας της σύμβασης. ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την λήψη νέων δανείων με σκοπό την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών του υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας και του Ομίλου».

Κεραμεία Αλλατίνη: O ορκωτός ελεγκτής μιλάει για καθαρή θέση χαμηλότερη του 10% του μετοχικού κεφαλαίου, για μηδενικό κύκλο εργασιών, για διαδοχικά ζημιογόνες χρήσεις, για καθυστέρηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο καταλήγοντας στο «υποδηλώνουν συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

ΑΤΤΙΚΑΤ: Όμιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη του 2010 αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω:
α) πραγματοποίησης υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα τους, ποσού ευρώ 49,90 εκ. (ο Όμιλος) και ευρώ 48,51 εκ. (η εταιρεία).
β) Ύπαρξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 45,35 εκ. (Όμιλος και Εταιρεία).
Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον.

Euromedica: Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, «Ο Όμιλος λόγω μη τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού ¤ 176 εκ. εντός προκαθορισμένων ορίων βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω υποχρεώσεων και (β) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων. Η επιτυχής διαχείριση των εν λόγω συνθηκών κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας του Ομίλου στο μέλλον».

Axon Συμμετοχών: Χωρίς ο ορκωτός ελεγκτής να διατυπώνει επιφύλαξη στη γνώμη μου, εφιστά την προσοχή:

(α) Στο γεγονός ότι υφίσταται προσφυγή θυγατρικής εταιρείας προς επίλυση φορολογικών διαφορών ποσού ¤ 11,5 εκ.. Η έκβαση της εν λόγω υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
(β) Στο ότι θυγατρική εταιρεία έχει προσφύγει σε διαιτησία διεκδικώντας ποσό ¤ 41,3 εκ., λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει επίσης ασκήσει προσφυγή εναντίον της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, με την οποία ζητά να του επιδικασθεί νομιμοτόκως το ποσό των ¤ 593,9 εκ., εκ των οποίων ποσό ¤ 500,0 εκ. αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η νομική υπηρεσία της θυγατρικής εταιρείας εκτιμά ότι η εν λόγω προσφυγή είναι προδήλως αβάσιμη και αναπόδεικτη και ως εκ τούτου πιθανολογείται βασίμως ότι θα απορριφθεί καθΆ ολοκληρίαν, με συνέπεια να μην έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
(γ) Στο ότι ο Όμιλος λόγω μη τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού ¤ 204,4 εκ. εντός προκαθορισμένων ορίων βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω υποχρεώσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων. Η επιτυχής διαχείριση των εν λόγω συνθηκών κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας του Ομίλου στο μέλλον.

Παρ" όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται τρελό ράλι του τίτλου στο ταμπλό της Σοφοκλέους (+88% το τελευταίο τρίμηνο)!

Sanyo: Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, ο εισηγμένος Όμιλος στο τέλος του 2010 αντιμετώπιζε κίνδυνο ρευστότητας λόγω:
Α. Του γεγονότος ότι το κεφάλαιο κίνησής του είχε καταστεί αρνητικό και ανερχόταν σε ¤ 16,9 εκατ.
Β. Ύπαρξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ¤ 6,03 εκατ. και
Γ. Μη τήρησης των τιμών χρηματοοικονομικών δεικτών εντός προκαθορισμένων ορίων, ληφθέντων ομολογιακών δανείων από μια εκ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ποσού ¤ 7,25 εκατ..

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου στο ΧΑ. Η εισηγμένη πάντως, βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την αναδιαπραγμάτευση των δανείων της και την ομαλοποίηση της ρευστότητάς της.

Από την πλευρά της πάντως η διοίκηση της Sanyo αναφέρεται στις θετικές αποδόσεις που προβλέπεται να έχει το 2011 τόσο ο κλάδος της ναυτιλίας, όσο και αυτός των ακινήτων με τη διαχείριση του εμπορικού κέντρου Avenue. Επιπλέον, η εισηγμένη διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση, όπως πχ το μεγάλης αξίας ακίνητο που στεγάζει τις σημερινές εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Audiovisual: Οι ζημιές του 2010 (-16,9 εκατ. ευρώ) και οι αρνητικές ταμιακές ροές οδήγησαν σε «σπάσιμο» των όρων του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας και θεωρητικά θα μπορούσαν να τα καταστήσουν βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η διοίκηση της εισηγμένης βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι όροι και φαίνεται ότι οι συζητήσεις διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Επιπλέον, στις προθέσεις της διοίκησης της Audiovisual είναι να προχωρήσει η εταιρεία σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Εικόνα-Ήχος: Μετά τις ζημιές ύψους 6,5 εκατ. ευρώ το 2010, τα ίδια κεφάλαια κατέστησαν αρνητικά (-3,87 εκατ. ευρώ). Για το συγκεκριμένο λόγο άλλωστε, ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει πως «το συγκεκριμένο γεγονός υποδηλώνει αβεβαιότητα για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας».

Με στόχο την τόνωση της ρευστότητας, ο βασικός μέτοχος της Εικόνα-Ήχος, Expert Ελλάς, ο οποίος είναι και ο σπουδαιότερος προμηθευτής της (υπόλοιπο 13 εκατ. στις 31/12/2010) έχει προτείνει την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων της από την εισηγμένη. Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, τότε θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εικόνα-Ήχος με παραίτηση των παλαιών μετόχων και διανομή των νέων μετοχών στην Expert Ελλάς.

Εβροφάρμα: Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ομολογιακού δανείου επειδή δεν διατήρησε την ελάχιστη αναλογία των χρηματοοικονομικών δεικτών που προβλέπονταν από τη σχετική σύμβαση. Πάντως, το 2010 έκλεισε με κέρδη 77 χιλ. ευρώ και με θετικές ταμιακές ροές 2 εκατ. ευρώ.

ANEK: Καμιά σημείωση από τον Ορκωτό ελεγκτή. Πάντως, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει πως «βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες σχετικά με την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των δανείων, όσον αφορά στην μεταφορά των πληρωτέων δόσεων της χρήσης 2011 σε μεταγενέστερο χρόνο». Φέτος, το ταμείο της ΑΝΕΚ ενισχύθηκε από τα έσοδα μεταφοράς ατόμων από τη Λιβύη, ενώ θετικά θα επιδράσει και η υλοποιούμενη αύξηση κεφαλαίου.

Compucon: Ο ορκωτός ελεγκτής, χωρίς να διατυπώνει επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης εφιστά την προσοχή στα εξής: α) Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα από το 50% του μετοχικού β) δεν έχει γίνει πλήρης πρόβλεψη για επιστροφή χορήγησης που ζητά το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την εισηγμένη να έχει προχωρήσει σε ένσταση προς τη συγκεκριμένη απαίτηση.

Μηχανική: Στο τέλος του 2010, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου ανερχόταν σε 149,5 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της Μηχανικής να έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης αυτής, η εταιρεία έχει υπογράψει την από 29 Οκτωβρίου 2010 σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ποσού ¤ 7 εκατ. με τις τράπεζες EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Τραπεζα Κυπρου. Το ανωτέρω κοινοπρακτικό δάνειο αποτελούσε πρόσθετη χρηματοδότηση.

Πέραν της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου, η διοίκηση επιχειρεί δικαστικώς την ικανοποίηση σημαντικότατων χρηματικών απαιτήσεων και αξιώσεων κατά του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως και Ιδιωτικών Φορέων από συμβάσεις έργων που κατασκευάζει ή έχει αποπερατώσει και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ¤256 εκατ.

Μινωικές Γραμμές: Ο ορκωτός ελεγκτής σημείωσε πως στο κονδύλι του ισολογισμού «απαιτήσεις» περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενες και επίδικες απαιτήσεις, κυρίως κατά πρώην επιλιμένιου πράκτορα και των εγγυητών, ύψους την 31η Δεκεμβρίου 2010 ευρώ 18,5 εκατομμύρια.

Στα πλαίσια εξελισσόμενης δικαστικής διαδικασίας εισπράξεως των απαιτήσεων κυρίως μέσω ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και συνυποχρέων και έναντι του παραπάνω ποσού, έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων πιθανολογούμενης αξίας ευρώ 4,9 εκατομμύρια. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για να διαμορφώσουμε γνώμη για την σε παρούσες αξίες τελική έκταση της ανάκτησης των παραπάνω απαιτήσεων στα πλαίσια των παραπάνω και σε εξέλιξη δικαστικών ενεργειών».

Alapis: Ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφύλαξη γνώμης, ωστόσο εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο Όμιλος, λόγω μη τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ εντός προκαθορισμένων ορίων, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των εν λόγω υποχρεώσεων».
Η διοίκηση της εισηγμένης έχει εκδηλώσει την πρόθεση να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Τεγόπουλος: Ο ορκωτός δεν επιφυλάσσεται για τις λογιστικές καταστάσεις, ωστόσο εφιστά την προσοχή στις συνεχιζόμενες ζημιές και στις αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

"Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, εφόσον δεν ληφθούν από τη διοίκηση τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας", καταλήγει ο ορκωτός.

Στον παραπάνω κατάλογο θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες εταιρείες, που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια (πχ Κλωνατέξ), ή που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης (πχ Νεώριο Σύρου, Ridenco).

Πηγή:[url=http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/633524/Article.aspx]Euro2day.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 8 επισκέπτες