ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

27 Οκτ 2006, 19:06

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
27/10/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Η Credit Agricole S.A. ολοκληρώνει την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της Φοίνιξ Metrolife Εμπορική. Το ποσοστό της Credit Agricole S.A. ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 98,49%. Η Credit Agricole S.A. προτίθεται να ασκήσει άμεσα το δικαίωμά της να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτή όλων των υπολοίπων μετοχών. Η Credit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι η υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλε προς τους μετόχους της εταιρείας «Φοίνιξ Metrolife Εμπορική Α.Ε.Α.Ε.» («Εταιρεία»), έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2006. Με την εκκαθάριση της μεταβίβασης, η άμεση και έμμεση συμμετοχή της Credit Agricole S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 98,49%. - 274 μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 1.791.979 μετοχές αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής στις 25 Οκτωβρίου 2006, αντιπροσωπεύοντας περίπου 1,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. - H έμμεση και άμεση συμμετοχή της Credit Agricole S.A. (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 6.133.448 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν χρηματιστηριακώς από την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης μέχρι σήμερα), μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει με την εκκαθάριση της μεταβίβασης στο 98,49%. - Η ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και η εκκαθάριση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προσφέρθηκαν εγκύρως μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2006, αναμένεται να λάβει χώρα στις 2 Νοεμβρίου 2006. - Η Credit Agricole S.A. προτίθεται να ασκήσει άμεσα το δικαίωμά της να απαιτήσει την μεταβίβαση σε αυτήν όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας με τίμημα τοις μετρητοίς ύψους Euro 2,18 για κάθε μετοχή (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006) και τελικά να επιδιώξει την διαγραφή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμβουλος: Η Morgan Stanley & Co. Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Credit Agricole S.A. στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», καθώς και τις αποφάσεις 1/380/4.5.2006 και 3/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενσώματες ονομαστικές μετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση μέχρι την 31.10.2006. Προς τούτο σας καλούμε όπως προσέλθετε το συντομότερο δυνατό και μέχρι την 31.10.2006, στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας μας προκειμένου να καταθέσετε τα αποθετήρια έγγραφα ή / και τους φυσικούς ονομαστικούς τίτλους σας. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποϋλοποίησης, προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα εκ μέρους σας μερίδας επενδυτή στο Σϋστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Για να αποκτήσετε μερίδα στο ΣΑΤ, σε περίπτωση που δε διαθέτετε ήδη, πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα - Θεματοφύλακα. Κατά την προσέλευσή σας στην Εταιρία μας πρέπει να προσκομίζετε: 1. Τα αποθετήρια έγγραφα ή / και τους φυσικούς ονομαστικούς τίτλους, 2. Αντίγραφο μερίδας επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων από Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα - Θεματοφύλακα, 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που προσέρχεται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Αστυνομική, Δημόσια ή Δημοτική Αρχή). Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση μεταβολής του δικαιούχου των μετοχών (π.χ. λόγω θανάτου κ.λπ) θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη μεταβολή αυτή. Παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για την τακτοποίηση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων. Μετά την παρέλευση της οριζομένης από το νόμο ημερομηνίας (31.10.2006), η Εταιρία μας θα υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που δε θα έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση. Το δε προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι δικαιούχοι του προϊόντος θα ενημερωθούν από την Εταιρία μας για το αποτέλεσμα της εκποίησης και τη διαδικασία εισπράξεως του ποσού που τους αναλογεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κυρία Κατσικαδάκου, Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 1ος όροφος, Λεωφ. Κηφισίας 24, 15125 Μαρούσι, τηλ.: 210 6893450, fax: 2106893550.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
27. 10. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Αύξηση κατά 28% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ και ανήλθαν σε 905 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2006. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 102,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 442% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα 159,5 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 125%. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 63,7 εκ. ευρώ έναντι 8,6 εκ. ευρώ (αύξηση 637%), ήτοι 0,667 ευρώ ανά μετοχή. Όσον αφορά στη μητρική ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 15,1 εκ. ευρώ (0,158 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 2,3 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2005 . Η σημαντική αυτή ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των κερδών προέρχεται από αύξηση του όγκου και της μέσης τιμής πωλήσεων, ως αποτέλεσμα - της συνεχιζόμενης ισχυρής ζήτησης των επώνυμων ποιοτικών προϊόντων SD στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, - της αναβαθμισμένης παρουσίας των πλατέων προϊόντων της θυγατρικής SΤΟΜΑΝΑ INDUSTRY στις αγορές του εξωτερικού, - και της αυξημένης συνεισφοράς από τη δραστική ανάκαμψη της θυγατρικής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του κόστους κατεργασίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση του βαθμού απασχόλησης όλων των παραγωγικών μονάδων της ΣΙΔΕΝΟΡ.»
FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
27. 10. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 26.10.2006 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 38.750 ιδίων μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και την μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών τμηματική διάθεση 39.375 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιώντας την από 23.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε, κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στο προσωπικό της εταιρείας λόγω πώλησης τοις μετρητοίς 38.750 εκ των ιδίων μετοχών στην τιμή των 1,92 Euro ανα μετοχή, με απώτατο χρονικό όριο υλοποίησης της μεταβίβασης την 31/12/2006. Σε ότι αφορά το υπόλοιπο των ίδιων μετοχών, ήτοι 39.375 μετοχές, αποφασίστηκε η μέσω Χρηματιστηρίου Αθηνών τμηματική διάθεση, με κατώτατη τιμή πώλησης 2,30 Euro ανα μετοχή και χρόνο διαθέσεως την περίοδο από 1/11/2006 έως 31/12/2006.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
27. 10. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Την 23η Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και η τιμολόγηση από την Εθνική Τράπεζα μιας νέας έκδοσης υβριδικών τίτλων ύψους 375 εκατ. στερλινών μέσω της θυγατρικής της NBG Funding Ltd (έδρα Jersey). Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια και μπορούν να εξοφληθούν με πρωτοβουλία της Τράπεζας μετά από 10 έτη. Το κουπόνι διαμορφώθηκε για τα πρώτα 10 έτη σε 6,2889% και, με βάση το ομόλογο βρετανικού δημοσίου λήξης 2015 απόδοσης 4,75%, το περιθώριο του διαμορφώθηκε σε 143 μονάδες βάσης. Η έκδοση αξιολογήθηκε από την Moody"s με Βαα1 και από την S&P με ΒΒΒ-. Η τιμολόγηση αυτού του υβριδικού τίτλου της ΕΤΕ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή σε σχέση με εκδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζών ακόμη και καλύτερης πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι τίτλοι της ΕΤΕ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας των ¶γγλων και διεθνών θεσμικών επενδυτών με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 6 φορές και την αύξησή της από £ 350 εκατ σε £ 375 εκατ. Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση Ελληνικής εισηγμένης εταιρείας στη βρετανική αγορά υβριδικών τίτλων και ομολόγων και θα ενισχύσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.
27. 10. 2006
Δελτίο Τύπου
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η UBS Investment Research σχολίασε στις 24-10-2006 την τελευταία ανακοίνωση της Technical Olympic USA Inc ως εξής: 1) Η μείωση κατά 10% των παραγγελιών κατασκευής σπιτιών από την TOUSA στο γ" τρίμηνο 2006 (χωρίς τις Κ/ξίες της) είναι καλύτερη από την εκτιμηθείσα και αναμενόμενη -25% και οφείλεται στην δραστηριότητα που έχει στην πολιτεία του ΤΕΧΑS, που αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη ύφεση στη Florida. Επιπλέον η διερεύνηση της πορείας των ακυρώσεων στις παραγγελίες φανερώνει μια πιθανή σταθεροποίηση της αγοράς του Home building. 2) Η ανακοινωθείσα από την TOUSA μείωση των κερδών ανά μετοχή κατά $ 0,36 έως $ 0,49, λόγω πρόσθετων δαπανών γης για το γ" τρίμηνο 2006 κατά $ 35 εκ. έως $ 48εκ, έχει μικρή επίδραση περίπου 1% στην λογιστική αξία της εταιρείας. Η UBS βλέπει ευνοϊκά ότι η διοίκηση της TOUSA εστιάζει την προσοχή της στην ρευστότητα και στο ξεκαθάρισμα του ισολογισμού της και αναμένει ότι η TOUSA θα χρησιμοποιήσει την ελεύθερη ταμειακή ροή (free cash flow) για τη μείωση του δανεισμού. 3) Η εκτίμηση της UBS για τα κέρδη ανά μετοχή για το 2006 μειώνεται στα $3,30 από τα $3,55, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη δαπάνη απομείωσης από την κοινοπραξία της Transeastern. Η UBS θέτει ως χρηματιστηριακή τιμή στόχο τα $16 ανά μετοχή, ήτοι με δυνατότητα αύξησης +48% εν σχέσει με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 24/10/06 που ήταν $10,84. Επίσης, αξιολογεί την TOUSA (rating) με την κατάταξή της στο «Buy 1». Τα δύο αυτά στοιχεία προτείνονται χωρίς μεταβολές από την προηγούμενη εκτίμησή της, παρόλες τις δυσμενείς συγκυρίες της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στη διάθεση 19 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,9% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η διάθεση θα γίνει μέσω διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές με την μέθοδο του βιβλίου προσφορών. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθορισθεί και η διάθεση να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου. Η ολοκλήρωση της διάθεσης και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και από συνήθεις προϋποθέσεις. Εάν η διάθεση πραγματοποιηθεί, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η Morgan Stanley θα ενεργήσει ως αποκλειστικός παγκόσμιος συντονιστής και διαχειριστής του βιβλίου προσφορών της διάθεσης και η ALPHA BANK θα ενεργήσει ως κύριος ανάδοχος. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται, διανέμονται ή προωθούνται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τη United States Securities Act του 1933 (η Securities Act) ή τους νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή με συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής της Securities Act και των εφαρμοστέων χρηματιστηριακών νόμων των ομοσπονδιακών κρατών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (ι) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το ¶ρθρο 19 της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η "Order") ή (iii) είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το ¶ρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). Πρόσωπα τα οποία δεν αποτελούν σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να εφαρμόζουν ή να βασίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και είναι δυνατό να αποτελέσει δέσμευση μόνο για σχετικά πρόσωπα. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε σήμερα από τη μητρική της εταιρεία, ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., ότι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται να προβεί στη διάθεση 19 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,9% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η διάθεση θα γίνει μέσω διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές με την μέθοδο του βιβλίου προσφορών. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθορισθεί και η διάθεση να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου. Η ολοκλήρωση της διάθεσης και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και από συνήθεις προϋποθέσεις. Εάν η διάθεση πραγματοποιηθεί, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η Morgan Stanley θα ενεργήσει ως αποκλειστικός παγκόσμιος συντονιστής και διαχειριστής του βιβλίου προσφορών της διάθεσης και η ALPHA BANK θα ενεργήσει ως κύριος ανάδοχος. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται, διανέμονται ή προωθούνται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τη United States Securities Act του 1933 (η Securities Act) ή τους νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή με συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής της Securities Act και των εφαρμοστέων χρηματιστηριακών νόμων των ομοσπονδιακών κρατών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (ι) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το ¶ρθρο 19 της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η "Order") ή (iii) είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το ¶ρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). Πρόσωπα τα οποία δεν αποτελούν σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να εφαρμόζουν ή να βασίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και είναι δυνατό να αποτελέσει δέσμευση μόνο για σχετικά πρόσωπα. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Η ATEbank γνωστοποιεί ότι την 26/10/2006 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 20% των κοινών μετά ψήφου μετοχών και του 24,99% των προνομιούχων μετοχών της Σερβικής Τράπεζας ΑΙΚ BANKA, με τιμή αγοράς κάθε κοινής μετοχής 2,85 φορές την ελεγμένη καθαρή θέση (Book Value) της Τράπεζας. Για την αγορά των μετοχών αυτών διατέθηκε συνολικά το ποσό των 92,6 εκατ. ευρώ. Η AIK BANKA έχει μερίδιο αγοράς περί το 3% μεταξύ 39 Τραπεζών στη Σερβία, είναι δεύτερη σε κερδοφορία, διαθέτει ισχυρό δείκτη φερεγγυότητας και παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση επί του ενεργητικού.
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
27. 10. 2006
Γνωστοποίηση
Σε συνέχεια της από 20/10/2006 Ανακοίνωσής της, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την έγκριση του Δ.Σ. της 16/10/2006, έγινε επανακατάρτιση των ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ. Ειδικότερα: 1ον. Ο Πίνακας Προσαρμογής Καθαρής Θέσης μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, παρετέθη εκ παραδρομής και αφαιρέθη καθώς δεν προβλέπεται διά την σύνταξη της παρούσας Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης. Σημειωτέον δεν υπήρξε καμμία μεταβολή στα δημοσιευθέντα ποσά του Πίνακα Προσαρμογής 1/1/2005 και 1/1/2004. 2ον. Στις ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2006 και ειδικότερα στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, συμπληρώθηκαν συγκριτικές στήλες για το 2ο τρίμηνο (1/4-30/6/2006) και την αντίστοιχη περίοδο του 2005 (1/4-30/6/2005), όπως αυτή δημοσιεύθηκε. 3ον. Συνετάχθη νέα Έκθεση Επισκόπησης η οποία παρατίθεται στις ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30/06/2006. 4ον. Η εταιρεία έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα της την παρούσα Ανακοίνωση και τις ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ και την EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. 5ον. Η εταιρεία, με τη Μέθοδο Ολικής Ενοποίησης, ενοποίησε την εταιρεία "ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ", στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 34,00% έχοντας, βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ως ορίζει το Δ.Λ.Π. 27, παρ. 12, περίπτ. δ.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Εταιρεία, λόγω της αλλαγής των Λογιστικών Αρχών, προέκυψαν λογιστικές ζημίες ύψους Euro38.824.696,98, ποσό το οποίο υπερβαίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Κανονισμού του Χ.Α., προβλέπεται ότι η εμφάνιση συσσωρευμένων ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρείας αποτελεί ένα από τα κριτήρια για την ένταξη των μετοχών μιας εταιρείας στη κατηγορία Επιτήρησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια για την εξάλειψη των ζημιών και κατ" επέκταση την ενίσχυση της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας ώστε οι συσσωρευμένες ζημιές να καταστούν μικρότερες των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. Για την εξάλειψη των παραπάνω ζημιών και την εξυγίανση της οικονομικής εικόνας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των ήδη φορολογηθέντων Εκτακτων Αποθεματικών και Αποθεματικών από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Αρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και β) τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό συσσωρρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με σκοπό την εξυγίανσή της, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συγκεκριμένα, προτείνεται: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Euro 32.567.163,72 με κεφαλαιοποίηση ποσού Euro 10.658.940,89 των ήδη φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών και ποσού Euro 21.908.222,83 των Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro 0,59 σε Euro 2,41. β) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Euro32.567.163,72 με συμψηφισμό σωρρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro2,41 σε Euro0,59. Κατόπιν των παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Euro 10.557.487,14 και θα διαιρείται σε 17.894.046 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,59 εκάστη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της διαχειριστικής του εξουσίας, αφού μελέτησε την αναγκαιότητα για τη λήψη απόφασης περί αύξησης και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποτελεί και το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει επί του παραπάνω θέματος, επιφυλάσσεται όπως προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνεται σκόπιμη προς υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
27. 10. 2006
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 (α) και (β) του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006 ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Κωνσταντίνου ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι: Στις 26 Οκτωβρίου 2006 απέκτησε έναντι ποσού ευρώ 3,54 ανά μετοχή, 376.932 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η "Εταιρία"), αντιπροσωπεύουσες περίπου 0,5303% του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Πριν την ανωτέρω απόκτηση ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου κατείχε άμεσα περίπου 20,8307% και κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου κατέχει πλέον άμεσα περίπου 21,3610% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίπτωση της κατοχής 1.510.905 ιδίων μετοχών (2,13% του μετοχικού κεφαλαίου) από την Εταιρία.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
27. 10. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15 Ιουνίου 2006, ολοκληρώθηκε η αύξηση της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία AUTOTEAM Α.Ε. κατά 19,51% με την αγορά 205.816 μετοχών από τους μετόχους α) κα Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη και β) κα Αικατερίνη Σφακιανάκη, με καταβολή μετρητών ποσού 3,15 εκατ. Ευρώ. Μετά την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΑUTOTEAM A.E.
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής: ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Unilever Hellas Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Απορρυπαντικών, Καλλυντικών, Τροφίμων» και το διακριτικό τίτλο «Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής ο Προτείνων) ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Την 4η Σεπτεμβρίου 2006 ο Προτείνων απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (εφεξής: η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ανώνυμων μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ - UNILEVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), οι οποίες δεν κατέχονταν άμεσα από τον Προτείνοντα, ήτοι δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (10.637.759) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 78,6462% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντα δυνάμει της από 22 Σεπτεμβρίου 2006 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου. 2. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης άρχισε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006 και έληξε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006. 3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 8.195.114 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,5874% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 4. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων απέκτησε επίσης χρηματιστηριακώς 67.035 μετοχές της Εταιρείας. 5. Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, συνυπολογιζομένων και των μετοχών που αποκτήθηκαν χρηματιστηριακώς μέχρι το τέλος της περιόδου αποδοχής, 11.150.490 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 82,4368% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
CPI Α.Ε.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Η διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "CPI Ανώνυμος Εταιρείας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών" γνωστοποιεί ότι το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας για την χρήση 1/7/2005-30/6/2006 είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2006. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν από τα γραφεία της εταιρείας (Ραφαηλίδου 1, Ταύρος) ή να επικοινωνούν σχετικά με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλ. 210-4805800. Επίσης είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cpi.gr στην ενότητα "Τα Οικονομικά της CPI".
VETERIN A.B.E.E.
27. 10. 2006
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι μεταξύ της εταιρείας VETERIN ABEE και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υπεγράφη σήμερα 27.10.2006, σύμβαση για την "Προμήθεια 1.400.000 δόσεων Κτηνιατρικού εμβολίου REV-1 και 9.494 δόσεων κτηνιατρικού εμβολίου RB51, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων", αξίας 116.552,564 Euro συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%, κατόπιν συμμετοχής της στον σχετικό Ανοικτό Διαγωνισμό.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
27. 10. 2006
Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Σε απάντηση της από 27/10/2006 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας "euro2day" το οποίο αναφέρεται σε επικείμενη εξαγορά ποσοστού της εταιρείας ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ και την επέκταση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ προς βορρά κ.λ.π., η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Για το θέμα της εταιρείας ΣΑΡΑΦΙΔΗ παραπέμπουμε στην από 10/10/2006 απαντητική επιστολή μας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η οποία ανέφερε ότι: Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης εντάσσεται και η μετοχική συνεργασία με ομοειδείς εταιρίες, εφόσον βέβαια προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εξυπακούεται ότι όταν και αν υπάρξει κάποιο νέο δεδομένο θα ενημερώσει έγκαιρα, ως οφείλει, τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και το επενδυτικό κοινό. Για το θέμα του δημοσιεύματος που αναφέρεται στην επέκταση σε FYROM και ΑΛΒΑΝΙΑ η εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στους φορείς της Κεφαλαιαγοράς ότι στα πλαίσια της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και του στρατηγικού σχεδιασμού εξετάζει κατά καιρούς διάφορα επενδυτικά σχέδια τα οποία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, εφόσον εισέλθουν σε φάση υλοποίησης.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 51/92

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
27. 10. 2006
Η εταιρία BNP PARIBAS SUISSE S.A. με την 2762/26.10.2006 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 25.10.2006 προέβη σε αγορά μετοχών της εταιρίας ΛΑΜΨΑ ΑΝ.ΕΤ. ΕΛΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας να ανέλθει από 4,880% σε 5,061%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Σύμφωνα με δήλωσή της οι ανωτέρω μετοχές αγοράσθηκαν για λογαριασμό πελατών της.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
27. 10. 2006
H εταιρία MORGAN STANLΕY, με την υπ" αριθμ. πρωτ. 2764/26.10.2006 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι μετά από αγορά μετοχών της εταιρίας S & B BIOMHXANIKA ORYKTA A.E. στην οποία προέβη η ελεγχόμενη από αυτήν εταιρία MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL Ltd στις 25.10.2006, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας MORGAN STANLΕY επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας, βάσει των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 51/1992, ανήλθε από 4,955% σε 6,925%. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται η συμμετοχή της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL Ltd, ήτοι 6,925%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας MORGAN STANLΕY επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και των μετοχών της S & B BIOMHXANIKA OΡΥΚΤΑ A.E παρέμεινε μηδενικό. Σύμφωνα με δήλωση της MORGAN STANLEY οι ανωτέρω μετοχές αγοράσθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας LANSDOWNE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP της οποίας το ποσοστό συμμετοχής φέρεται να έχει ανέλθει του ορίου του 5%.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/11/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής, Κωνσταντινουπόλεως 42, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών και Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτοχρόνως Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό σωρρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (Τηλ: 210 - 66 83 900, κα Αικ. Δρετάκη).
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

27 Οκτ 2006, 20:32

[img0]http://img218.imageshack.us/img218/9733/excel1ya5.gif[/img0]

Ευχαριστώ ΑνδρέαEdited By ENGLEZOS on 1161970413
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης