ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

08 Νοέμ 2006, 20:53

UNIBRAIN Α.Ε.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρία UNIBRAIN ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Ο κ. Κων/νος Μωραίτης με την από 7.11.2006 επιστολή του προς την Unibrain ενημέρωσε την Εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 2ας Νοεμβρίου 2006, προέβη στην αγορά (20.340) Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών UNIBRAIN AE. Αριθμός μετοχών του κ. Μωραίτη πριν την μεταβολή: 187.880 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές (4,944%). Αριθμός μετοχών μετά τη μεταβολή: 208.220 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές (5,479%). Κατόπιν τούτου το ποσοστό συμμετοχής του παραπάνω μετόχου στη UNIBRAIN, διαμορφώνεται πλέον σε 5,479% (208.220 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 3.800.000).»
ASPIS BANK A.T.E.
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Η ASPIS BANK ATE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η δημοσίευση αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2006 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2006 αντί την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2006, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων, στις 27 Φεβρουαρίου 2006.
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
08. 11. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
H ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 7 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 9.423.648,34 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. 2) Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 9.423.648,34 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών. 3) Τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 4) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστατο 9 μέτοχοι, κάτοχοι 15.370.222 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,15% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι οποίες και ελήφθησαν ομόφωνα. Αναλυτικά: 1. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ποσού 9.423.648,34 Euro με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 9.181.341,76 Euro καθώς και β) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών ποσού 242,306,58Euro. 2. Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ποσού 9.423.648,34 Euro με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο καθώς και ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας. 3. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 4. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χ.Α. της 7ης Νοεμβρίου 2006: Ο κος Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, αγόρασε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ αξίας πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (57.398,52 Euro). Ο κος Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ αγόρασε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ αξίας πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (57.400,00 Euro).»
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Σε εφαρμογή του άρθρου 275 παράγραφος 9δ του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004. Από τον έλεγχο προέκυψε πρόσθετος φόρος εισοδήματος συνολικού ποσού 385.875 Euro. Το ποσό που θα επιβαρύνει την χρήση 2006, αφαιρουμένων των προβλέψεων που έχουν ήδη σχηματιστεί, ανέρχεται σε 235.875 Euro και θα εμφανισθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1/1-30/9/2006.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με την παρ. 2 (α) και (β) του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006 ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Κωνσταντίνου ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι: Στις 7 Νοεμβρίου 2006 απέκτησε έναντι ποσού ευρώ 3,54 ανά μετοχή, 63.899 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η "Εταιρία"), αντιπροσωπεύουσες περίπου 0,0899% του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Πριν την ανωτέρω απόκτηση ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου κατείχε άμεσα περίπου 22,8680% και κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου κατέχει πλέον άμεσα περίπου 22,9579% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίπτωση της κατοχής 1.510.905 ιδίων μετοχών (2,13% του μετοχικού κεφαλαίου) από την Εταιρία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
08. 11. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη που ανήλθαν σε Euro 215 εκατομμύρια (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το εννεάμηνο του 2006, τα οποία αντιστοιχούν σε Euro 0,70 ανά μετοχή (EPS). Για το ΓΆ Τρίμηνο τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε Euro 40 εκατομμύρια επηρεασμένα από την αρνητική πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου στο τέλος του τριμήνου. Τα Ενοποιημένα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το εννεάμηνο του 2006 ανήλθαν σε Euro 432 εκατομμύρια. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2006 και η σύγκρισή τους με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 έχουν ως εξής: - Κύκλος εργασιών Euro6.127 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 32%. - Συγκρίσιμο ΕΒΙΤ Euro 327 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 28%. - Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη Euro 220 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 46 %. - Καθαρά κέρδη ανά μετοχή Euro 0,70, μειωμένα κατά 17%. - Λειτουργικές ταμειακές ροές Euro 358 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 7%. - Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROACE: Οκτώβριος 05-Σεπτέμβριος 06) 10%. - Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE: Οκτώβριος 05-Σεπτέμβριος 06) 12,6%. Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν: α) Οργανική κερδοφορία: Σημαντική ήταν η θετική επίδραση από την βελτιωμένη λειτουργία στον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας με αύξηση του EBITDA κατά Euro 79 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 (+31%). Αντίστοιχα βελτιωμένη, αλλά με μικρότερη επίδραση, ήταν η οργανική κερδοφορία των περισσοτέρων επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου καθώς αρχίζουν να αποδίδουν σταδιακά οι στρατηγικές επιλογές της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά, τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙΤ (δηλ. εξαιρώντας την επίπτωση της πτώσης των τιμών αργού και προϊόντων, inventory effect) του εννεαμήνου παρουσιάζουν αύξηση 28% σε σχέση με πέρυσι, παρά τη σημαντική μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. β) Περιβάλλον και αγορά: Αντίθετα, η εξέλιξη στο διεθνές περιβάλλον διύλισης ήταν αρνητική καθώς τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα περυσινά και οι τιμές αργού πετρελαίου παρουσίασαν απότομη μείωση στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005, παρατηρήθηκε αύξηση στη ζήτηση προϊόντων βενζινών και πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά, ενώ μικρή θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η εξέλιξη της ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ. Επιχειρηματικές εξελίξεις: ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ: Τα αναπροσαρμοσμένα για την επίπτωση των τιμών (Inventory effect) λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας (Clean EBIT) ανήλθαν σε Euro282 εκατομμύρια, βελτιωμένα κατά 19% από το εννεάμηνο του 2005, ενώ συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από τις τιμές τα αποτελέσματα ανήλθαν Euro275 εκατομμύρια (-30% σε σχέση με πέρυσι). Οι κύριοι λόγοι της βελτίωσης στα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν: - Αυξημένοι κατά 3% όγκοι πωλήσεων για το εννεάμηνο που ανήλθαν σε 11,7 εκατομμύρια Μ/Τ (ΓΆ Τρίμηνο 3,7 εκατομμύρια Μ/Τ ). Αντίστοιχα, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΟΚΤΑ για το ΓΆ τρίμηνο ήταν 262 χιλιάδες M/T (+19%), ενώ για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 723 χιλιάδες M/T (+9%). - Αύξηση στις πωλήσεις από τα Ελληνικά διυλιστήρια καυσίμων αεροπορίας, πετρελαίου κίνησης, βενζινών και ασφάλτου τα οποία σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία (θετικό product mix) πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα μέσα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα σημειώθηκε μείωση στους όγκους πωλήσεων καυσίμων ναυτιλίας και εξαγωγών τα οποία έχουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. - Θετική επίδραση από εμπορικές πράξεις τόσο στη βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και στη διαχείριση κινδύνου από την έντονη διακύμανση των διεθνών τιμών. Έτσι, οι αυξημένες συναλλαγές εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης με μεταχρονολόγηση της τιμής αγοράς βοήθησαν στο να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η επίπτωση από τις τιμές στα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας στο τέλος του τριμήνου. Αντίθετα, αρνητική (- Euro206 εκατομμύρια) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005 ήταν η επίδραση του περιβάλλοντος στα αποτελέσματα του εννεαμήνου, κυρίως λόγω των διεθνών περιθωρίων διύλισης (average Med refining margins) που παρέμειναν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της περυσινής περιόδου και της αρνητικής επίπτωσης που είχε η εξέλιξη των τιμών του αργού και των προϊόντων στα αποτελέσματα. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ: Οριακά αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι είναι οι όγκοι πωλήσεων της ΕΚΟ που ανήλθαν σε 2.878 χιλιάδες Μ/Τ (ΓΆ Τρίμηνο 987 χιλιάδες Μ/Τ). Οι πωλήσεις στο δίκτυο πρατηρίων εμφανίζουν αύξηση σε όλα τα προϊόντα, πλην βενζινών, το επίπεδο πωλήσεων των οποίων παρέμεινε σταθερό, ενώ παρατηρείται κάμψη στις πωλήσεις καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το ΓΆ Τρίμηνο παρουσιάζει Κέρδη προ φόρων (EBT) στο ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα του 2005, αντιστρέφοντας μερικώς την αρνητική εικόνα που παρουσιαζόταν μέχρι και το ΑΆ εξάμηνο. Τα αποτελέσματα των θυγατρικών λιανικής εμπορίας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι θετικά, με αυξημένα κέρδη και στο ΓΆ Τρίμηνο σε όλες σχεδόν τις αγορές. Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 568 χιλιάδες Μ/Τ (το 2005: 577 χιλιάδες Μ/Τ) με τις πωλήσεις στο δίκτυο πρατηρίων να παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Το σύνολο των πρατηρίων με τα σήματα των εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό ανήλθε σε 211, αυξημένο κατά 37 πρατήρια από το τέλος του 2005, με την πλειονότητα τους να παρουσιάζουν βελτιωμένες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο από την περυσινή χρήση. ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ: Ιδιαίτερα βελτιωμένα είναι τα αποτελέσματα στον τομέα των πετροχημικών, όπου οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε 319 χιλιάδες Μ/Τ (+12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005) και η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 161%. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Η βελτίωση στη λειτουργία της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και οι αυξημένες ώρες λειτουργίας της μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν σε κερδοφόρο αποτέλεσμα την Ενεργειακή Θεσσαλονίκης για το ΓΆ Τρίμηνο. Έτσι τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε Euro10 εκατομμύρια ενώ τα συνολικά για το εννεάμηνο ανήλθαν σε Euro20 εκατομμύρια περίπου. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ: Σε συνέχεια των αρχικών ανακοινώσεων, η κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τις Woodside (διαχειριστής) και Repsol YPF, συνεχίζει να έχει επιτυχία στις ερευνητικές της δραστηριότητες στις περιοχές Μουρζούκ και Σίρτη της Λιβύης διότι και οι επόμενες δύο γεωτρήσεις έχουν ενδείξεις παρουσίας υδρογονανθράκων. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων, αξιολόγηση για τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα και συνεπώς αποφάσεις για τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή θα απαιτήσουν περίοδο 12 - 18 μηνών. Στα πλαίσια της έναρξης δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο στο τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, αναμένεται η τελική έγκριση από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης της περιοχής West Obayed στη Δυτική Έρημο. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Αίγυπτο για να είναι σε θέση να ξεκινήσει την δραστηριότητά της ως διαχειριστής (operator) μέσα στο 2006. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα έρευνας και παραγωγής στη περιοχή West Obayed κατακυρώθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του διεθνούς γύρου παραχωρήσεων που διεξήγαγε η ΕGPC στις αρχές του 2006. Επίσης, στα πλαίσια του πρόσφατου γύρου παραχωρήσεων που διεξήγαγε η GANOPE στην Αίγυπτο, η κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (30%), MELROSE (40% διαχειριστής) και Oil Search (30%) έχει κερδίσει την εκμετάλλευση της περιοχής El Mesaha. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Οι επενδύσεις του Ομίλου στο ΓΆ Τρίμηνο ανήλθαν σε Euro25 εκατομμύρια, (ΑΆ Εξάμηνο Euro49 εκατομμύρια) και αφορούν μικρά κυρίως έργα αναβάθμισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του δικτύου πρατηρίων στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Η υλοποίηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης (FEED) για την αναβάθμιση του Διϋλιστηρίου της Ελευσίνας, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων Hydrocracker και Flexicoker, προχωρά στα πλαίσια του αρχικού προγραμματισμού και αναμένεται ότι η τελική έγκριση για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής επένδυσης θα αποφασιστεί στους επόμενους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση έχει σαν στόχο την μετατροπή μαζούτ υψηλού θείου σε DIESEL το οποίο σήμερα εισάγεται από τα διυλιστήρια και τις Ελληνικές εταιρείες εμπορίας. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ: Ο δανεισμός του Ομίλου παραμένει στα ίδια επίπεδα με το ΑΆ Εξάμηνο (Euro1 δισεκατομμύριο) καθώς σημαντική ρευστότητα έχει δεσμευτεί σε αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης που θα πωληθεί στο επόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (D/D&E) ανέρχεται στο 30% και η επιπλέον χρηματοδότηση για την αύξηση των αποθεμάτων έχει προέλθει από κοινοπρακτικό δάνειο ύψους Euro300 εκατομμυρίων που οργανώθηκε μέσω του νέου χρηματοοικονομικού κέντρου του Ομίλου (Group Treasury) Hellenic Petroleum Finance Plc, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη νέο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης το οποίο θα συγκεντρώσει το σύνολο του δανεισμού στην Hellenic Petroleum Plc πετυχαίνοντας συγχρόνως βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης.»
SPACE HELLAS Α.Ε.
08. 11. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία SPACE HELLAS ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «Ολοκληρώνεται το έργο του εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής των τεσσάρων βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέλαβε η Space Hellas ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Το έργο, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού Dell, δικτυακού εξοπλισμού της Cisco Systems καθώς και δομημένης καλωδίωσης και συστημάτων UPS του οίκου ΑPC. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η on-line διασύνδεση των βιβλιοθηκών του Δήμου και η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, ώστε να εγκατασταθεί το νέο λογισμικό που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες του εκσυγχρονισμένου πληροφοριακού συστήματος των βιβλιοθηκών. Η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού θα δώσει τη δυνατότητα στο νέο λογισμικό που θα εγκατασταθεί, να υποστηρίζει αποτελεσματικά τη μηχανογραφημένη λειτουργία των καταλόγων για το προσωπικό και το κοινό, την εισαγωγή στοιχείων καταλόγου, τους δανεισμούς και τις κρατήσεις. Επίσης, θα μπορεί να υποστηρίζει τη διαχείριση των περιοδικών εκδόσεων και τις απογραφές, τη διαχείριση των παραγγελιών και των στατιστικών στοιχείων, αλλά και τη διασύνδεση με το internet. Στην περίπτωση διασύνδεσης με το internet, μέσω ενός portal θα δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για τον κατάλογο των βιβλίων των διαφόρων βιβλιοθηκών, αλλά και η δυνατότητα αιτήσεων για κρατήσεις και δανεισμούς. Η Space Hellas υποστηρίζει τους πελάτες της, λειτουργώντας ως System Integrator σε θέματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, έχει υλοποιήσει σημαντικά και σύνθετα έργα για πολλές εταιρίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.»
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
08. 11. 2006
Σχολιασμός Δημοσιεύματος
H ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αφορμή δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα euro2day.gr στη στήλη Ο ΧΑΜΕΛΑΙΩΝ όπου αναφέρεται ότι "η εταιρία συζητά με Νηρέα και Σελόντα (τους δύο βασικότερους πελάτες της) προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους" επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ως προς τα εξής: Με τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα εταιρείες, η ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ διατηρεί σχέσεις συνεργασίας προμηθεύοντας με ιχθυοτροφές τις μονάδες τους. Η διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια της στρατηγικής της για συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις προκειμένου η εμπορική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών να διευρυνθεί όσον αφορά την αγορά ιχθυοτροφών από τις εν λόγω εταιρείες για τις ανάγκες των μονάδων τους.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, μετά από δημόσιο διαγωνισμό ανέλαβε να εξοπλίσει το "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" Νοσοκομείο με τηλεπικοινωνιακό/τηλεφωνικό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας (ISDN-IP-DECT) του οίκου TADIRAN καθώς και παρελκόμενου ασυρματικού φορητού εξοπλισμού του οίκου KIRK, έναντι του ποσού των Euro 100.000 σύμφωνα με το σχετικό προϋπολογισμό. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών συνολικά 570 σταθερών και 100 μετακινούμενων χρηστών, διασφαλίζοντας έτσι υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα μέσω του παρεχόμενου εξοπλισμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών όπως, ασυρματικού δικτύου τεχνολογίας DECT, συστήματος αυτόματης τηλεφωνήτριας, συστήματος διαχείρισης κλήσεων από άτομα με προβλήματα όρασης, φωνητικό ταχυδρομείο, συστήματος διαχείρισης στατιστικών κλήσεων, κ.λπ. εξασφαλίζουν την παροχή αξιόλογων και σύγχρονων υπηρεσιών τόσο στους ασθενείς όσο και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Η 25ετής εμπειρία της ΜΑΡΑΚ στην υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αποτελεί εγγύηση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης προς το Νοσοκομείο.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
08. 11. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Ιδιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού Euro 5,25 εκατ. ανέλαβε το τελευταίο διάστημα η INTRAKAT, υπογράφοντας τρεις νέες συμβάσεις με τις εταιρείες Ρ.Ν.Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και ΤΕΝΙ ΑΕ. Η πρώτη σύμβαση ύψους Euro 2,22 εκατ., με την εταιρεία Ρ.Ν.Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, αφορά στην κατασκευή του έργου "Νέο Επταόροφο Κτίριο Γραφείων με Ισόγειο Κατάστημα, Δύο Υπόγεια και Στέγη" σε ακίνητο ιδιοκτησίας του εργοδότη στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2007. Επιπλέον, η INTRAKAT υπέγραψε δύο συμβάσεις ύψους Euro 3,03 εκατ. για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, στο έργο "Ολοκλήρωση Σταθμού Αυτοκινήτων τεσσάρων υπογείων ορόφων και την κατασκευή Επταόροφου Κτιρίου Γραφείων", το οποίο είχε αναλάβει το 2005, για λογαριασμό της εταιρείας ΤΕΝΙ ΑΕ.»
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας Κων.Καρδασιλάρης & Υιοι Αεβε cardico s.a. (http:/www.cardico.com), έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία και πληροφορίες των περιόδων από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 και από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005 όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί μετά από τις διορθώσεις λαθών εκ παραδρομής οι οποίες έγιναν στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων του ομίλου και ειδικότερα: 1) Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου 31/03/2005: Στήν στήλη τρέχουσα περίοδος 01/01/2005-31-03-2005 "Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων" τίθεται τοποσό των ευρώ 6728771 αντί του λανθασμένου ποσού ευρώ 7104589. 2) Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων ομίλου 30/06/2005: ι) Στην στήλη τρέχουσα περίοδος 01/01/2005-30/06/2005 "Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων" τίθεται το ποσό των ευρώ 12622311 αντί του λανθασμένου ποσού ευρώ 13488055. ιι) Στην στήλη τρέχον τρίμηνο 01/04/2005-30/06/2005 "Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων" τίθεται το ποσό των ευρώ 5893540 αντί του λανθασμένου ποσού ευρώ 6392411.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανέλαβε να αναπτύξει ιδιωτικό δίκτυο επικοινωνίας φωνής και δεδομένων σε τέσσερις κόμβους του Δήμου Κερατσινίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Euro 55.000. Η προμήθεια αυτή αφορά εξοπλισμό VoIP τηλεφωνίας του οίκου TADIRAN, ασυρματικό εξοπλισμό τύπου Pre Wimax του οίκου Redline και εξοπλισμό μεταγωγής δεδομένων του οίκου OneAccess. Σκοπός του έργου αυτού είναι η δημιουργία ζεύξεων δεδομένων μεταξύ συγκεκριμένων απομακρυσμένων κόμβων με τον κεντρικό κόμβο του Δημαρχείου, για την ανταλλαγή δεδομένων και τηλεφωνίας μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοπιστία. Μέρος των ζεύξεων υλοποιούνται με την σειρά προϊόντων ΑΝ30, τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν στη ζώνη των 5.4 GHz και είναι ιδανικά για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ κόμβων σε δύσκολες τοπολογικά περιοχές. Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά σε τοπολογίες σημείου προς σημείο (PtP) ή σημείου προς πολλαπλά σημεία (PtMP), σε συνθήκες ύπαρξης ή μη ύπαρξης οπτικής επαφής, σε μεγάλες αποστάσεις (έως και 80 km) καθώς και σε περιπτώσεις διασύνδεσης με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και 72 Mbps. H ανάπτυξη του δικτύου φωνής του Δήμου βασίζεται στην τεχνολογία Voice over IP η οποία αναπτύσσεται με βάση την πλατφόρμα Coral παρέχοντας μοναδικές υπηρεσίες τηλεφωνίας σε επίπεδο ΙΡ δικτύου μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη πρακτικά σε μηδενικά επίπεδα. Η ΜΑΡΑΚ σε συνεργασία με τον οίκο TADIRAN τα τελευταία 16 χρόνια αξιοποιεί την τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα Coral εφαρμόζοντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.
ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Νοεμβρίου 2006, αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 1η Δεκεμβρίου 2006, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων: 1. Ανάκληση της απόφασης της ΑΆ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τω μετόχων της 4ης Ιουλίου 2006, δια της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Euro 1.564.500,00 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 2. Εκ νέου λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Euro 1.564.500,00 και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αυξήσεως. 4. Ορισμός νέας προθεσμίας καταβολής της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και 5. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού περί Αύξησης Κεφαλαίου, και προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920. Η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κρίθηκε απαραίτητη δοθέντος ότι έχει ανακύψει ζήτημα μη έγκαιρης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και δεν θα υπάρξει δυνατότητα τήρησης των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και καταβολής της αποφασισθείσας αύξησης εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.
ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E.
08. 11. 2006
Γνωστοποίηση
Ανακοινώνεται ότι τα νέα Μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E. κατόπιν της εκλογής τους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως: 1. Αναστάσιος Δεληγιώργης Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος. 2. Ντίνος Μπενρουμπή, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος. 3. Ιωάννης Δεσύπρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 4. Δημήτριος Διακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 5. Χρήστος Γαβαλάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6. Σπυρίδων Νικολαίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο και 7. Παντελής Καρακώστας, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο. Επί πλέον η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα έχει την επίβλεψη της εφαρμογής των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Χρήστο Γαβαλά και Σπυρίδωνα Νικολαίδη.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Η MARFIN FINANCIAL GROUP ανακοινώνει στα πλαίσια του άρθρου 24 παρ. 2 εδ. β του ν. 3461/2006, ότι στις 7 Νοεμβρίου 2006 προέβη σε αγορά 269.789 κοινών ονομαστικών μετοχών της Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ με μέση τιμή EUR 6,59 ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Μετά την ως άνω αγορά τα δικαιώματα ψήφου της Μarfin Financial Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών στη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανέρχονται συνολικά σε 15,26% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και απορρέουν από 54.532.641 κοινές ονομαστικές μετοχές.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
08. 11. 2006
Ανακοίνωση
Από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας και μετά την αποχώρηση της κ. Σταυριανής Αναγνωστοπούλου, η κ. Αναστασία Σούλια, πέραν των καθηκόντων της ως Υπεύθυνη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, από 1ης Νοεμβρίου 2006 ορίζεται και Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 51/92

REGENCY ENTERTAINMENT Α.Ε.
08. 11. 2006
Η εταιρία DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, με την 2745/25.10.2006 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 24.10.2006, λόγω εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου στο πλαίσιο σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρίας REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μεταβλήθηκε από 24,25% σε 0,21%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο ήτοι 81,32%.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
08. 11. 2006
Η εταιρία UBS AG, με την υπΆ αριθμ. πρωτ. 2780/7.11.2006 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρίνισε ότι τις 7.000.000 μετοχές της εταιρίας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ποσοστό 8,3%) στις οποίες είχε αναφερθεί στην 2741/24.10.2006 γνωστοποίησή της, τις κατέχει για λογαριασμό της εταιρίας ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH.
UNIBRAIN Α.Ε.
08. 11. 2006
Ο κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με την 2781/8.11.2006 επιστολή του, ορθή επανάληψη της 2779/7.11.06 επιστολής του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις 6.11.2006 προέβη σε αγορά μετοχών της εταιρίας UNIBRAIN ΑΕ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας να ανέλθει από 4,944% σε 5,479%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. *
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/11/2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου. 2. Εκχώρηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 εδαφ. β και γ του Κ.Ν. 2190/20. 3. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (Τηλ. 210-5708.300, Fax. 210-5708.322), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καθώς και τα πληρεξούσια των Αντιπροσώπων τους. Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση των θεμάτων 1 και 2 απαιτείται αυξημένη απαρτία και συνεπώς για την αποφυγή επαναληπτικής συνεδρίας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως παραστούν ή αντιπροσωπευτούν στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΑΝΕΚ Α.Ε. *
Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ΅90 και ΅96 της Εταιρίας, την 29/11/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 31.533.443,50 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών εις νέον. 2. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους μέχρι 101.558.750 ΕΥΡΩ. 3. Eγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απΆ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, Λ. Καραμανλή, Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ" αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.
ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/11/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ΤΕLEPASSPORT (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έγκριση του από 18.9.2006 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και της Εκθέσεως αποτίμησης. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 2. Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 3. Έγκριση της υπογραφής της κατΆ άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι" απορροφήσεως από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕLEPASSPORT (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 4. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (Employee stock option plan) καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, (τηλ. 210-5708.300, fax. 210-5708.322). Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση των θεμάτων 1 έως 4 απαιτείται αυξημένη απαρτία και συνεπώς για την αποφυγή επαναληπτικής συνεδρίας, παρακαλούνται οι κ .κ. Μέτοχοι όπως παραστούν ή αντιπροσωπευτούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/11/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον ¶λιμο Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Euro 14.704.131 ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Euro 0,42 ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Euro 1,07. 2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ Euro 14.704.131 ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Euro 1,07 ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΩΝ Euro 0,42 ΑΝΑ ΕΚΑΣΤΗ ΜΕΤΟΧΗ. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ. 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω αναφερομένη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι: α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. γ) Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία κατά την συνεδρίαση της άνω γενικής συνέλευσης, ορίζεται ήδη δια της παρούσας, ως ημερομηνία συνεδρίασης για την σύγκληση α" επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η 12η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον ¶λιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, αρ. 8, για την λήψη απόφασης επί των αυτών θεμάτων ημερήσιας διάταξης υπό τους ως άνω υπό α και β όρους και προϋποθέσεις, της παρούσας επέχουσας πρόσκλησης και για την α" επαναληπτική γενική συνέλευση αυτή.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης