ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

14 Φεβ 2007, 18:03

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
14/02/2007

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Λήξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος
Από 14/02/2007, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των δικαιωμάτων (IKONAΔ) της εταιρίας «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 20/02/2007.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Στα πλαίσια του Ν.3340/2005 καθώς και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους Μετόχους μας για τα εξής: Στις 12 Φεβρουαρίου 2007 η εταιρία μας, ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, προέβη στην καταβολή 204.000,00 Ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ, η οποία κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2007, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 400.000,00 Ευρώ με την έκδοση 4.000 νέων ανωνύμων μετοχών. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ανέρχεται σε 730.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ κατέχει 3.723 μετοχές ήτοι ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης, στις 12 Φεβρουαρίου 2007 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής μας εταιρίας MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι ποσού 7.000.200,00 Ευρώ, με σκοπό την εξόφληση σημαντικού μέρους δανειοδοτούμενων κεφαλαίων κίνησης.

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με το ¶ρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε" της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005 γνωστοποιείται ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κατόπιν της από 13.02.2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ως νέο μέλος αυτού ο κ. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος των καθηκόντων του κ. Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 2. Ιωάννης Οικονόμου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 3. Kωνσταντίνος Κασωτάκης, μη εκτελεστικό μέλος. 4. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος. 5. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος. 6. Κωνσταντίνος Μπακούρης, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Ευστάθιος Στρίμπερ, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος. 8. Νικόλαος Κουδούνης, εκτελεστικό μέλος. 9. Jean Chouvel, μη εκτελεστικό μέλος. 10. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.
14. 02. 2007
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Σημαντικό έργο ανέλαβε η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ από την Εθνική Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, χάρη στη σημαντική εξειδίκευση της στο business - critical continuity, επελέγη να προμηθεύσει τον εξοπλισμό υποστήριξης όλων των κρίσιμων λειτουργιών του νέου μηχανογραφικού κέντρου της Εθνικής Τράπεζας στον Γέρακα, project που υπερβαίνει, μέχρι στιγμής, τα 2εκ. Eυρώ. Η συνεργασία της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ με την Εθνική Τράπεζα χρονολογείται από το 1979, όταν η εταιρεία είχε αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού υποστήριξης στο πρώτο τότε μηχανογραφικό κέντρο της τράπεζας. Έκτοτε, η εμπιστοσύνη της Εθνικής Τράπεζας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ επιβεβαιώνεται συνεχώς με την επαναλαμβανόμενη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα στα μηχανογραφικά κέντρα, τους κόμβους, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της τράπεζας και πρόσφατα με την επιλογή της για την προμήθεια εξοπλισμού του νέου μηχανογραφικού κέντρου στο Γέρακα. Η κατασκευή του νέου μηχανογραφικού κέντρου της Εθνικής Τράπεζας στον Γέρακα περιλαμβάνει την προμήθεια μονάδων αδιάλειπτου λειτουργίας συνολικής ισχύος 1600KVA, καθώς και μονάδες απολύτου ακριβείας ελέγχου περιβάλλοντος συνολικής ψυκτικής ισχύος 2500 KW. Επιπλέον, για την προστασία και τον πλήρη έλεγχο του νέου Data Center της τράπεζας, θα εγκατασταθούν συστήματα διαχείρισης BMS, ανίχνευσης διαρροής υγρών, απαγωγών υπέρτασης και στατικών μεταγωγικών διακοπτών. "H ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ διαθέτοντας όραμα, σιγουριά και τηρώντας την δέσμευση για πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, απαντά με ταχύτητα στις προκλήσεις του μέλλοντος, επιτυγχάνοντας σταθερά ανοδική πορεία", αναφέρει ο πρόεδρος της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH κ. Βασίλης Γκρίσιν.»

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Ο Όμιλος Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 12M 2006 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: - Τρίτη 6 Μαρτίου ώρα 10.00: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και την ιστοσελίδα της εταιρίας Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ (www.sarantis.gr). Το Δελτίο Τύπου θα αποσταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ η ενημέρωση αναλυτών θα αποσταλεί στην ευρεία επενδυτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. - Τρίτη 6 Μαρτίου ώρα 17:00: Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρίας όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2007: Α) η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Έτους 2006 καθώς και η Τηλεσυνδιάσκεψη στην θεσμική κοινότητα για τον σχολιασμό των εν λόγω αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2007. Β) η Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2006 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2007. Γ) η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2007 καθώς και η Τηλεσυνδιάσκεψη στην θεσμική κοινότητα για τον σχολιασμό των εν λόγω αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαίου 2007. Δ) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2007. Ε) η Αποκοπή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2007, ενώ στις 28 Ιουνίου 2007 θα ξεκινήσει η καταβολή του Μερίσματος για τη χρήση 2007 μέσω Τραπέζης. ΣΤ) η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2007 καθώς και η Τηλεσυνδιάσκεψη στην θεσμική κοινότητα για τον σχολιασμό των εν λόγω αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου 2007. Ζ) η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007 καθώς και η Τηλεσυνδιάσκεψη στην θεσμική κοινότητα για τον σχολιασμό των εν λόγω αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2007. Το μέρισμα για την χρήση του 2006 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης. Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://ir.sarantis.gr/) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), ενώ την ίδια ημέρα θα ακολουθεί τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14. 02. 2007
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στην από 13.2.2007 συνεδρίαση του αποφάσισε την λήξη της β΄ φάσης του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών την 15.2.2007 αντί της αρχικά ορισθείσας 13.6.2007, καθότι έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 16.2.2007 για την αναθεώρηση όρων του προγράμματος της απόκτησης ιδίων μετοχών, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με την από 14.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Κατόπιν της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θα ανακοινώσει τους όρους της επόμενης φάσης του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Αναφορικά με την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της εταιρείας, η NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία αρνητική επιχειρηματική εξέλιξη έχει υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση της τιμής της μετοχής προσδιορίζεται από την προσφορά και ζήτηση που επικρατούν στην χρηματιστηριακή αγορά στην οποία ο τίτλος διαπραγματεύεται. Κατά την χρήση 2006 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου με διεύρυνση των δραστηριοτήτων και ενίσχυση της κερδοφορίας του. Η NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων ενισχύει συνεχώς την παρουσίαση της στους τομείς που δραστηριοποιείται επιτυγχάνοντας οργανική ανάπτυξη και λειτουργική κερδοφορία. Σημειώνεται επίσης ότι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρείας δεν έχει αλλάξει και η διοίκηση αυτής κινείται σταθερά στους στόχους που έχει θέσει. Η εταιρεία στο πλαίσιο της συνεπούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού πληροφορεί άμεσα για κάθε νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα. Τέλος σημειώνεται ότι εσφαλμένα το δίκτυο ενημέρωσης Bloomberg δημοσίευσε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007, ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 της NEWSPHONE αυτές του πρώτου τριμήνου του 2006. Η εταιρεία δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2006, η δημοσίευση των οποίων θα πραγματοποιηθεί όπως έχει γνωστοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2007.

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ΕλληνιΚΗ Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε. σχετικά με την πώληση του κλάδου σκληρών πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα στην εταιρία Wavin Β.V. (Wavin), ανακοινώνει και διευκρινίζει τα ακόλουθα: Η Διοίκηση της Εταιρίας από την υπογραφή του σχετικού προσυμφώνου την 7.9.2006 με την Wavin βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις πιστώτριες τράπεζές της, αφού στόχευσή της είναι να λάβει χώρα η συνολική αναχρηματοδότηση του δανεισμού της ταυτόχρονα με τη σύναψη της τελικής συμφωνίας με την Wavin. Για το λόγο αυτό, έχει υποβάλλει για διαπραγμάτευση από τον Οκτώβριο του 2006 στις πιστώτριες τράπεζες τους σχετικούς όρους της εν λόγω αναχρηματοδότησης. Το μεγαλύτερο μέρος του τελικού τιμήματος από την Wavin προβλέπεται να δοθεί για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών της Εταιρίας, ενώ το εναπομένον υπόλοιπο των δανείων της θα αναχρηματοδοτηθεί με νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο με συμμετοχή όλων των πιστωτριών τραπεζών της. Ως εξασφάλιση στο εν λόγω δάνειο παρέχεται από την Εταιρία, μεταξύ άλλων, και ενέχυρο επί των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας στη Ν. Αφρική. Μετά την ολοκλήρωση του νομικού και οικονομικού ελέγχου εκ μέρους της Wavin, η τελική προσφορά της προβλέπει ως συνολικό τίμημα για την πώληση του κλάδου σκληρών πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα το ποσό των ευρώ 49 εκ., εκ των οποίων ποσό ύψους ευρώ 4 εκ. εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων μελλοντικών οικονομικών στόχων. Η εν λόγω προσφορά, πριν την υποβολή της προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, υποβλήθηκε ήδη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για έγκριση σε όλες τις πιστώτριες τράπεζες της Εταιρίας και αναμένονται οι απαντήσεις τους. Υπογραμμίζεται ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των πιστωτριών τραπεζών της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία θεωρεί την εν λόγω πώληση στην Wavin και τη σύναψη του νέου κοινοπρακτικού της δανείου ορόσημα για την περαιτέρω πορεία της, καθώς θα επαναφέρουν την οικονομική της σταθερότητα και θα ενισχύσουν σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες. ΕφΆ όσον και όταν θα υπάρξουν νέες σχετικές εξελίξεις σχετικά με το εν λόγω θέμα, η Εταιρία θα προχωρήσει στην άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
14. 02. 2007
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία COCA-COLA Ε.Ε.Ε. ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006: - Όγκος πωλήσεων, μη συνυπολογιζομένων των εξαγορών, 1,746 εκατ. κιβώτια, αύξηση 11% σε σχέση με το 2005, (περιλαμβανομένων των εξαγορών: 1,788 εκατ. κιβώτια, αύξηση 13% σε σχέση με το 2005). - Σταθερή πρόοδος στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) που ανέρχονται στα Euro 569 εκατ., 13% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αύξηση 15% περιλαμβανομένων των εξαγορών (δημοσιευόμενα: Euro 507 εκατ.). - Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη Euro 378 εκατ., 18% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δημοσιευόμενα: Euro 334 εκατ.). - Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή (EPS) Euro 1.57, 17% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δημοσιευόμενα: Euro 1.39). Περιλαμβανομένων των εξαγορών Euro 1.58 ή αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006: - Όγκος πωλήσεων, μη συνυπολογιζομένων των εξαγορών, 415 εκατ. κιβώτια, αύξηση 13% σε σχέση με το 2005, (περιλαμβανομένων των εξαγορών: 431 εκατ. κιβώτια, αύξηση 17% σε σχέση με το 2005). - Iσχυρή δυναμική στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) που ανήλθαν σε Euro 63 εκατ., αύξηση 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 29% αύξηση σε σχέση με το 2005 περιλαμβανομένων των εξαγορών (δημοσιευόμενα: Euro 38 εκατ.). - Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη Euro 15 εκατ., αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δημοσιευόμενα: καθαρή ζημία Euro 7 εκατ.). - Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή (EPS) Euro 0.06, αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δημοσιευόμενα: -Euro 0.03). Περιλαμβανομένων των εξαγορών Euro0.05 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Σημείωση: Τα συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη (Λειτουργικό Κέρδος, Κέρδος ανά Μετοχή, κλπ.) δεν περιλαμβάνουν την αναγνώριση φορολογικών ζημιών προ συγχωνεύσεων, δαπάνες αναδιάρθρωσης, έκτακτα στοιχεία καθώς και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα των εξαγορασθεισών το 2006 εταιρειών, σύμφωνα με την ανάλυση της σημ.16. Ο κος Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: “Έχω την χαρά να παρουσιάσω ισχυρές επιδόσεις για την εταιρεία μας κατά το 2006, το οποίο και αποτελεί το έκτο συνεχόμενο έτος διψήφιου ρυθμού αύξησης των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή από συστάσεως της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Tα λειτουργικά μας κέρδη αυξήθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο της αύξησης του όγκου πωλήσεων, ενισχύοντας τις επενδύσεις μας σε δυναμικό πωλήσεων και αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την ικανότητά μας να παρουσιάζουμε κερδοφόρα ανάπτυξη σε δύσκολο επιχειρηματικό κλίμα. Σύμφωνα με την στρατηγική μας της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου μας μη-ανθρακούχων αναψυκτικών, το οποίο τώρα αντιπροσωπεύει το 33% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, ολοκληρώσαμε τις εξαγορές της Fonti Del Vulture, μιας επιχείρησης εμφιαλωμένου ύδατος υψηλής ποιότητος στην Ιταλία, καθώς και της Fresh & Co, του μεγαλύτερου παραγωγού χυμών στην Σερβία, από κοινού με την The Coca-Cola Company. Επίσης, επεκτείναμε την γεωγραφική μας κάλυψη, ενώ με την εξαγορά της Αφοί Λανίτης, εισήλθαμε και στην αγορά γαλακτοκομικών στην Κύπρο. Προχωρούμε με την σιγουριά που μας προσφέρουν τεκμηριωμένα η στρατηγική μας, η ισορροπημένη μας γεωγραφική παρουσία, και η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός των ανθρώπων μας, συντελεστές που θα μας επιτρέψουν να παρουσιάσουμε το 2007, άλλο ένα έτος ισχυρών επιδόσεων παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα κόστη πρώτων υλών”. Τα οικονομικά στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συντάσσει επίσης οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (US GAAP), οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας: www.coca-colahbc.com Πρόσκληση Δικτυακής Τηλεδιάσκεψης: Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα διεξαγάγει δικτυακή τηλεδιάσκεψη με οικονομικούς αναλυτές προκειμένου να συζητηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2006 στις 14 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα Αθηνών 4:00 μ.μ., (ώρα Λονδίνου 2:00 μ.μ. και ώρα Νέας Υόρκης 9:00 π.μ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ταυτόχρονη αναμετάδοση της συνάντησης μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον (www.coca-colahbc.com).»

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
14. 02. 2007
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ" αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: α) Στις 6/2/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 31,34 ανά μετοχή, 88.852 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 2.784.699,76. β) Στις 7/2/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 30,82 ανά μετοχή, 110.875 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 3.416.953,17. γ) Στις 8/2/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 30,40 ανά μετοχή, 108.416 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 3.296.381,91. δ) Στις 9/2/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 29,87 ανά μετοχή, 39.000 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 1.164.791,73.

ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Η εταιρία ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Μετά την ενημέρωση του Μετόχου της, FIRST EUROPEAN CORPORATION την 13/02/2007 προς την εταιρία, σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 (άρθρο 5.1 & 5.4) τα ακόλουθα: H εταιρία FIRST EUROPEAN RETAIL CORP, γνωστοποίησε στην ΙΜΠΕΡΙΟ ότι στις 12.2.2007, μετά από αγορές μετοχών της, στις οποίες προέβησαν οι ελεγχόμενες από αυτή εταιρίες DEL MAR INVEST LTD και GELSTAND LIMITED, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της FIRST EUROPEAN RETAIL CORP επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙMPERIO FORWARDING AGENT A.E, βάσει των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 51/92, ανήλθε από 4,898% σε 5,480%. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την FIRST EUROPEAN RETAIL CORP εταιρίες α) DEL MAR INVEST LTD, με ποσοστό συμμετοχής 2,740% και β) GELSTAND LIMITED, με ποσοστό συμμετοχής 2,740%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας καθώς και η απευθείας συμμετοχή της επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας είναι μηδενικά.

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
14. 02. 2007
Ανακοίνωση
Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 13/2/2007 υπέγραψε προσύμφωνο μεταβίβασης για το σύνολο της συμμετοχής της (40%) στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ALMACO), έναντι τιμήματος Euro 5,5 εκ.

ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
H εταιρία Imperio Forwarding Agent AE αύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 & την απόφαση υπ" αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει η ακόλουθη αλλαγή στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2007 ο κ. Παναγιώτης Μουζής αναλαμβάνει την Θέση του Διευθυντή Logistics της εταιρίας μετά την αποχώρηση του κ. Παναγιώτη Πολυχρονιάδη από την εταιρία.

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Η AUTOHELLAS ATEE σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Νόμου 3340/2005 γνωστοποιεί ότι, ο μέτοχος, και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της AUTOHELLAS ATEE κος Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του ανωτέρου νόμου), προέβη στην αγορά 10.000 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS ATEE αξίας Euro 48.915 την 9η Φεβρουαρίου 2007.

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις από 13.02.2007 ανακοινώσεις της εταιρίας για τις αποφάσεις των 2ων επαναληπτικών έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, από τυπογραφικό λάθος αναγράφηκε ότι: "Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή", αντί του ορθού ότι: "Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2006, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή".

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
14. 02. 2007
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Στη δημιουργία νέας εταιρίας με την επωνυμία EUROCONSULTANTS DTM (Development and Technology Management) στο Μπαχρέιν προχωρά δια μέσω της θυγατρικής της Euroconsultants International S.A., η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ από κοινού (και με ισότιμη συμμετοχή) με τον Όμιλο ΚΑΝΟΟ έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στις χώρες του κόλπου και υπερεκατονταετή επιχειρηματική ιστορία. Στόχος της EUROCONSULTANTS DTM είναι η παροχή υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα στις χώρες του Κόλπου, τον τομέα των τεχνολογιών καθώς όλες οι χώρες επενδύουν για την απόκτηση εναλλακτικών πηγών εισοδήματος συμπληρωματικών καταρχάς και υποκατάστατων του ορυκτού πλούτου στη συνέχεια για την μετά πετρελαίου εποχή (Post-oil era). Η υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων (Oman, Qatar, UAE, Bahrain, Saudi Arabia), προγραμμάτων στήριξης της έρευνας και τεχνολογίας και ανάπτυξης νέων καινοτομικών ΜΜΕ είναι στην ατζέντα όλων των κυβερνήσεων των χωρών του κόλπου και αποτελεί στόχο παροχής υπηρεσιών της EUROCONSULTANTS DTM. Παράλληλα στο επιχειρηματικό σχέδιο της EUROCONSULTANTS DTM προβλέπεται η υποστήριξη Ελληνικών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αγορά των χωρών του κόλπου. Η EUROCONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., θυγατρική της εισηγμένης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον τραπεζικό οργανισμό Kuwait Finance House-που αναπτύσσει το Τεχνολογικό Πάρκο του Μπαχρέιν, ενός πάρκου 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων-που θα οδηγήσει σε συμβόλαια παροχής υπηρεσιών και στη δημιουργία της θερμοκοιτίδας του πάρκου από την EUROCONSULTANTS DTM. Ο Όμιλος ΚΑΝΟΟ είναι ένας πολυσχιδής Όμιλος με παρουσία στους κλάδους ενέργειας, κατασκευών, τουρισμού σε όλες τις αραβικές χώρες και θα αξιοποιήσει την EUROCONSULTANTS DTM για τα επενδυτικά του σχέδια στο χώρο των τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξει την ανάπτυξη της και στις υπόλοιπες χώρες. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας η οποία θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 500.000 USD αναλαμβάνει ο Dr. Haitham Al Quahtani, Χημικός Μηχανικός και μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης του Μπαχρέιν (Economic Development Board of Bahrain). Με τη δημιουργία της EUROCONSULTANTS DTM και την εξαγορά της FIRST ELEMENTS στην Κύπρο που ανακοινώθηκε ήδη ολοκληρώνεται το τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ που προβλέπει την ενίσχυση της παρουσίας της και του κύκλου εργασιών στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου.»

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι λόγω παραίτησης του κου Χρυσόστομου Θεοκλή από την θέση του Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στην θέση του τον κο David Watson ως μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό.

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί ότι ο κ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, μέτοχος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με την 3070/13.2.2007 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις 12.2.2007 προέβη σε πώληση μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. να κατέλθει από 34% σε 24%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
14. 02. 2007
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2007 και στην οποίαν παρέστη ένας (1) μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπούσε 21.092.430 μετοχές επί συνόλου 21.092.430 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περί εγκρίσεως διαγραφής των μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών (άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλη Αρχή, για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
14. 02. 2007
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία γνωστοποιεί τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, η οποία συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες δύο (2) Μετόχους, που εκπροσωπούσαν 5.543.477 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,34% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, απαρτιζόμενο από τα εξής πρόσωπα: Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Νικόλαος Νιργιάννακης του Κωνσταντίνου, Γεώργιος Σουβατζής του Χαραλάμπους, Ηρακλής Φιδετζής του Τηλεμάχου, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Μιχαήλ Βλαβιανός του Γεωργίου και Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 2. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1. του άρθρου 2. του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής: “Η Εταιρία έχει ως σκοπό την εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή και κατασκευή παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και περιφερειακών συστημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω προϊόντων”. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης των άρθρων 6 και 12 του Καταστατικού. 3. Διαπίστωσε ότι επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους. Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.

ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί ότι η εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, με την υπ" αριθμ. πρωτ. 3069/13.2.2007 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 12.2.2007 προέβη σε πώληση μετοχών της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας να κατέλθει από 34,03% σε 16,38%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί ότι ο κ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, με την υπ" αριθμ. πρωτ. 3068/13.2.2007 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 12.2.2007, η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, προέβη σε πώληση μετοχών της ανωτέρω εταιρίας με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του, βάσει των άρθρων 7 και 8 του π.δ 51/92, να μειωθεί από 34,03% σε 16,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ήτοι 16,38%, ενώ το ποσοστό της απευθείας συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας παρέμεινε μηδενικό.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Σε συνέχεια της από 29/1/2007 ανακοίνωσης αναφορικά με τα Στοιχεία και Πληροφορίες και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας μας για την περίοδο 01/01/2006 - 30/09/2006 η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Στην σημείωση 4 των Συνοπτικών Οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 εώς 30 Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, εκ παραδρομής, δεν αναφέρουμε ότι αυτή αφορά τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρία. 2. Στην σημείωση 5 των Συνοπτικών Οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 εώς 30 Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι για το τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν: Όμιλος 3.195 άτομα και Εταιρία 1.103 άτομα. 3. Τα βασικά μεγέθη των διακοπεισών δραστηριοτήτων για την περίοδο 1/7/2006 - 30/9/2006 έχουν ως εξής: Κύκλος Εργασιών: Euro 66.210.382. Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων: Euro 4.296.872. Κέρδη προ φόρων: Euro (20.819.377). Ενώ για τη συγκρίσιμη περίοδο 1/7/2005 - 30/9/2005 τα αντίστοιχα ποσά ήταν: Κύκλος Εργασιών: Euro 50.035.549. Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων: Euro 6.656.110. Κέρδη προ φόρων: Euro 2.743.023. 4. Στα δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες στη σημείωση 13 το ποσό των αγορών της Εταιρίας Euro 4.587 χιλ αναλύεται σε ποσό Euro 2.026 χιλ. που αφορά αγορές αγαθών και υπηρεσιών και σε ποσό Euro 2.561 χιλ που αφορά συναλλαγές και αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών της διοίκησης. Αντίστοιχα οι αγορές του Ομίλου Euro 3.485 αναλύονται σε Euro 111 χιλ. που αφορά αγορές αγαθών και υπηρεσιών και σε Euro 3.374χιλ που αφορά συναλλαγές και αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών της διοίκησης. Τέλος δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
14. 02. 2007
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 περ. αΆ ν.3461/2006, γνωστοποιείται ότι η MHXANIKH ΑΕ που έχει υποβάλλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών στους μετόχους της εταιρίας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ, πραγματοποίησε, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2007 του Χ.Α., αγορά 15.000 ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ αντί συνολικού ποσού 44.600 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 2,9733 ευρώ ανά μετοχή (ανώτερη τιμή κτήσης 2,98 ευρώ ανά μετοχή και κατώτερη τιμή κτήσης 2,97 ευρώ ανά μετοχή) και αύξησε το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιό της εν λόγω εταιρίας από 51,412% σε 51,487%.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
14. 02. 2007
Σχολιασμός Δημοσιεύματος
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με αφορμή πρόσφατο, από 12.2.2007, δημοσίευμα του ημερήσιου οικονομικού Τύπου, στο πλαίσιο πλήρους ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι δε συμμετέχει σε καμία διαδικασία για την εξαγορά Τράπεζας στη Ρωσία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. *
1η Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/02/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Σπ. Τρικούπη 60, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Ι. Λήψη απόφασης για την Αύξηση και την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής: α. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 23.661.250,24 Euro με την κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού "Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. β. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 36.490.415,24 Euro, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2005, χωρίς την ακύρωση των μετοχών. γ. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 Euro που είναι σήμερα σε 0,30 Euro, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (44.238.500) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω αύξησης - μείωσης αυτού. δ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. ΙΙ. Λήψη απόφασης για περαιτέρω αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής: α. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 Euro σε 0,60 Euro η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση των μετοχών της Εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή, για κάθε δύο (2) παλαιές και β. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. ΙΙΙ. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι: 1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. 2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96. Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης